Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 13, nummer 4
27 april 2021
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

Met het Waterbeheerprogramma 2022-2027 krijgt de Watervisie handen en voeten en wordt helder hoe de ambities van Waterschap Drents Overijsselse Delta uitvoering krijgen. Op 20 april heeft ook Water Natuurlijk ingestemd met het ontwerp. Een mooi en gedegen plan, dat vanaf half mei ter visie ligt. Bent u belanghebbende, dan kunt ook u natuurlijk reageren.

Daarnaast hebben we in deze nieuwbrief aandacht voor onder meer het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor de stadsdijken Zwolle, en voor een natuurgebiedje bij Nieuw-Balinge (Midden-Drenthe), waar samenwerking tussen zeven partijen zorgt voor meer biodiversiteit, een betere grondwaterstand en een betere waterkwaliteit. Hoe mooi is dat?

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Complimenten voor Waterbeheerplan, maar ook punten van zorg

Complimenten voor Waterbeheerplan, maar ook punten van zorg
Als vervolg op de Watervisie heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 20 april het ontwerp-Waterbeheerprogramma (WBP) vastgesteld. Ook Water Natuurlijk steunde het voorstel: fractievoorzitter Obe Brandsma sprak zijn complimenten uit over het gedegen en heldere plan, maar vroeg ook aandacht voor een aantal zorgpunten.

Lees verder

Meer biodiversiteit voor natuurgebied Verlengde Middenraai

libelle
Binnen het deelprogramma Brede Kijk op het Oude Diep is voor het gebied Verlengde Middenraai een inrichtingsprogramma gemaakt. Water Natuurlijk is positief over het plan, waarmee biodiversiteit, waterkwaliteit en grondwaterstand worden verbeterd, en stemde op 20 april daarom in met het kredietvoorstel. 

Lees verder

Extra krediet voor Stadsdijken Zwolle

Extra krediet voor Stadsdijken Zwolle
De aanpassing van de stadsdijken in Zwolle is een miljoenenproject dat het waterschap uitvoert. De financiering komt deels uit het Hoogwaterbeschermingprogramma ( HWBP) en deels uit de eigen middelen van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Medio 2020 bleek er verschil van inzicht te zijn over de exacte hoogte van de HWBP-bijdrage. Daarover is nu een compromis bereikt waar ook Water Natuurlijk zich in kan vinden. 

Lees verder

Transparantie bij subsidie voor hoogwaterbescherming

Transparantie bij subsidie voor hoogwaterbescherming
Het AB kreeg in haar vergadering van 20 april het voorstel om een bestemmingsreserve in te richten voor de projecten die het waterschap uitvoert voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Uitgangspunt is dat bij het einde van het HWBP-programma, in 2050, deze bestemmingsreserve is uitgeput. Uit oogpunt van rolzuiverheid, betrouwbaarheid en transparantie stemde Water Natuurlijk van harte in met dit voorstel. 

Lees verder

Water Natuurlijk juicht pilot cellulosewinning toe

Water Natuurlijk juicht pilot cellulosewinning toe
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van dinsdag 20 april heeft de fractie van Water Natuurlijk ingestemd met het voorstel van het DB om een pilot uit te voeren voor het terugwinnen van cellulose -voornamelijk wc-papier- bij de rioolwaterzuivering in Dalfsen. De onderzoekspilot zal 1,5 jaar duren en gaat 1,2 miljoen Euro kosten. Definitieve besluitvorming is uitgesteld tot de meivergadering.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.