Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
Fractienieuwsbrief
Jaargang 14, nummer 2 - 26 maart 2022
Beste lezer,

Eindelijk konden we, na de versoepelingen rond Corona, het beeldscherm achter ons laten en elkaar weer in levende lijve zien in de Algemeen Bestuursvergadering van 22 maart. Er stonden grote onderwerpen op de agenda: Stadsdijken Zwolle, het Beleidskader DuurzaamDOEN, de tussenrapportage biodiversiteit en de Gebiedsgerichte aanpak Noordwest-Overijssel.

Waar de fractie ook druk mee is: geïnteresseerden vertellen over wat het betekent om voor Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur te zitten. We nodigen iedereen met belangstelling graag uit voor een van de webinars de komende weken.
Tot slot: een mooi compliment voor onze Dagelijks Bestuurder Marion Wichard. Zij werd, op voordracht van collega-bestuurders van Water Natuurlijk, gekozen in de Top 50 van Beste Lokale Bestuurders.

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Webinar "De groene stem in het waterschap"

Stem Water Natuurlijk!
In maart 2023 zijn de volgende waterschapsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg, maar de formele procedures starten al snel. Daarom zijn we nu al op zoek naar mensen met passie voor water, natuur, milieu en landschapdie de 'groene stem' in het waterschapsbestuur willen versterken. Wil je weten wat het betekent om kandidaat te zijn voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta? Meld je dan aan voor een van de webinars die we de komende tijd organiseren. 

Lees verder

Biodiversiteit begint te leven

Biodiversiteit begint te leven
Tijdens de bestuursvergadering van 22 maart heeft Ed Piek het agendapunt ‘Tussenrapportage behoud en herstel biodiversiteit’ van commentaar voorzien namens de fractie. Hij heeft zijn waardering uitgesproken voor de stappen die gezet zijn in 2 jaar tijd. De levendige discussie tijdens de behandeling van dit onderwerp stemt hoopvol: niet meer over óf het waterschap een rol heeft, maar over het hoe en de gewenste kwaliteit.

Lees verder

Ambitie én realisme bij beleidskaders voor duurzaamheid

Beleidskader DuurzaamDoen2022
Hoe kunnen we energieneutraal worden? Hoe dringen we broeikasgassen terug? En kan het waterschap in 2050 helemaal circulair zijn? DuurzaamDoen 2022 is het strategische kader voor de uitwerking van de de langetermijnopgaven. In de vergadering van 22 maart heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta dit beleidskader vastgesteld. Namens Water Natuurlijk liet Albert Smit weten halsreikend uit te zien naar de uitvoeringsprogramma's.

Lees verder

Werk aan waterveiligheid Zwolse Stadsdijken stap verder

Zwartewater Zwolle
In het AB van 22 maart 2022 stond het projectplan “Waterwet Stadsdijken Zwolle” op de agenda. De vraag aan het AB was om het projectplan, inclusief de onderliggende onderzoeken en documenten, vast te stellen. Dat gebeurde ook. Nu is het aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel om het plan goed te keuren, zodat verder gewerkt kan worden aan een optimale waterveiligheid in en rond Zwolle.

Lees verder
damwanden
Voor de dijkverbetering Stadsdijken Zwolle zijn veel lange damwanden nodig. Vanwege de oorlog in Oekraïne staat de levering daarvan onder druk. Om tijdige beschikbaarheid van de damwanden te garanderen, vroeg het dagelijks bestuur een voorschotkrediet van 10 miljoen euro. Een fors bedrag, zo vond ook de portefeuillehouder. 

Lees verder

Vijf aandachtspunten voor gebiedsgerichte aanpak Noordwest-Overijssel

Gebiedsproces Noordwest Overijssel
In Noordwest-Overijssel wordt gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak voor het tegengaan van bodemdaling en CO2-reductie in het veenweidegebied. Ook moet de stikstofdepositie worden teruggedrongen. Het Algemeen Bestuur werd gevraagd aandachtspunten mee te geven voor het vervolg. Water Natuurlijk sprak zijn zorg uit over de complexiteit van het startdocument en legt accent op vijf aandachtspunten.

Lees verder

Water Natuurlijk-bestuurder Marion Wichard in bestuurders-top-50

Water Natuurlijk-bestuurder Marion Wichard in bestuurders-top-50
Bij de landelijke verkiezing van de Beste Lokale Bestuurder was Marion Wichard genomineerd. Ze haalde de shortlist van 13 kandidaten niet, maar staat wel in de Top-50 van genomineerden. De voordracht kwam van collega-bestuurders van Water Natuurlijk elders in het land. “Alleen al de nominatie ervaar ik als een enorm compliment”, vindt ze.

Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.