Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Fractie vergadert 21 november over begroting waterschap

De fractievergadering op woensdag 21 november is voor het overgrote deel gewijd aan de voorbereiding van de begrotingsvergadering van het AB op 27 november. Wie meer wil weten over de waterschapsfinanciën is ook welkom bij de Deltabijeenkomst van het waterschap zelf op dinsdag 20 november. Dan wordt technische uitleg gegeven over de stukken.

Waterschapszorg in stappen

Het draaiboek voor de waterschapszorg had het AB al in juli vastgesteld, in de vergadering van 16 oktober zou het alleen gaan om de financiering van dit omvangrijke programma. Dat ging niet zonder discussie. Water Natuurlijk wilde meer bestuurlijke aandacht voor biodiversiteit. Ook wilde de fractie niet zonder meer een mandaat voor bijna 15 miljoen euro afgeven aan het Dagelijks Bestuur. 

Water Natuurlijk houdt vast aan kwijtschelding waterschapsbelastingen

Inwoners met een laag inkomen kunnen onder voorwaarden kwijtschelding krijgen van de waterschapsbelastingen. Dat is al jaren de praktijk in ons waterschap, en ook vastgelegd in het coalitieakkoord. Op verzoek van de VVD debatteerde het Algemeen Bestuur op 16 oktober toch weer over het kwijtscheldingsbeleid. Piet de Noord maakte duidelijk dat Water Natuurlijk onverkort vasthoud aan de gemaakte afspraken.

Wilde bloemen

Een béétje ruimte voor bloemrijke dijk

Bloemrijke dijken zijn niet alleen mooier en goed voor de biodiversiteit, ze zijn ook erosiebestendiger. Daarom is Water Natuurlijk groot voorstander van het inzaaien met een mengsel van bloemen die van nature in het gebied zelf voorkomen in plaats van met gras. In de AB-vergadering van 16 oktober gaf de portefeuillehouder een opening.

kano varenop de Vecht

Stenen weg voor natuurlijker Vecht

Om de Vecht meer ruimte te geven worden bij Vilsteren en Rechteren over een lengte van ongeveer 3 kilometer de stenen uit de oever verwijderd. Dit draagt bij aan ruimte voor een natuurlijker Vecht en versterkt de belevingswaarde van het gebied. Aantrekkelijk dus voor recreanten op en rond het water, zoals wandelaars, fietsers en kanoërs.