Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Extra krediet voor Stadsdijken Zwolle

De aanpassing van de stadsdijken in Zwolle is een miljoenenproject dat het waterschap uitvoert. De financiering komt deels uit het Hoogwaterbeschermingprogramma ( HWBP) en deels uit de eigen middelen van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Medio 2020 bleek er verschil van inzicht te zijn over de exacte hoogte van de HWBP-bijdrage. Daarover is nu een compromis bereikt waar ook Water Natuurlijk zich in kan vinden. 

Transparantie bij subsidie voor hoogwaterbescherming

Het AB kreeg in haar vergadering van 20 april het voorstel om een bestemmingsreserve in te richten voor de projecten die het waterschap uitvoert voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Uitgangspunt is dat bij het einde van het HWBP-programma, in 2050, deze bestemmingsreserve is uitgeput. Uit oogpunt van rolzuiverheid, betrouwbaarheid en transparantie stemde Water Natuurlijk van harte in met dit voorstel. 

Water Natuurlijk juicht pilot cellulosewinning toe

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van dinsdag 20 april heeft de fractie van Water Natuurlijk ingestemd met het voorstel van het DB om een pilot uit te voeren voor het terugwinnen van cellulose -voornamelijk wc-papier- bij de rioolwaterzuivering in Dalfsen. De onderzoekspilot zal 1,5 jaar duren en gaat 1,2 miljoen Euro kosten. Definitieve besluitvorming is uitgesteld tot de meivergadering.

Complimenten voor Waterbeheerplan, maar ook punten van zorg

Als vervolg op de Watervisie heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 20 april het ontwerp-Waterbeheerprogramma (WBP) vastgesteld. Ook Water Natuurlijk steunde het voorstel: fractievoorzitter Obe Brandsma sprak zijn complimenten uit over het gedegen en heldere plan, maar vroeg ook aandacht voor een aantal zorgpunten.

“Pak proactieve rol bij Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel”

Dat er forse opgaven liggen voor Noordwest Overijssel werd in de AB-vergadering van 23 maart 2021 nog maar eens bevestigd.  Niet alleen opgaven voor WDOD, maar ook voor de inliggende gemeenten, de provincie Overijssel en andere maatschappelijke organisaties. Opgaven zoals de veenweideproblematiek, natuur, biodiversiteit, klimaat, duurzaamheid, CO2, stikstof, energietransitie: de op dit moment bekende grote thema’s. Opgaven die het waterschap WDOD direct raken, nu, op de kortere termijn en op de langere termijn. Water Natuurlijk vindt dat het waterschap een proactieve rol moet oppakken.