Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Nieuwe aanpak waterschapszorg akkoord

Waterschapszorg gaat over het realiseren van de doelen voor waterkwaliteit, voldoende water en het voorkomen van wateroverlast voor dat deel van het watersysteem waarvoor het waterschap verantwoordelijk is. Water Natuurlijk ging op 28 maart akkoord met de uitgangspunten en werkwijze voor een nieuwe aanpak.

Experimenteren met Poolse landdag

Wie besluit wanneer in het waterschapsbestuur, en hoe verloopt zo’n besluitvormingsproces precies? De evaluatie van de afspraken die daarover begin 2016 bij de fusie zijn gemaakt, leidt tot een aantal aanpassingen. Water Natuurlijk vreest Poolse landdagen, maar met de voorwaarde dat ook nu tussentijdse bijsturing mogelijk is, is de fractie wel akkoord gegaan met het voorstel.

Kwijtschelding nu niet ter discussie

Aan mensen met een laag inkomen kan onder voorwaarden de waterschapsbelasting worden kwijtgescholden. Water Natuurlijk vindt solidariteit een belangrijk uitgangspunt en wil dus de kwijtschelding behouden. Dat is ook de afspraak in de coalitie. Toch was hierover op 28 maart een discussie in het waterschapsbestuur.