Veelgestelde vragen

Hier vind je veelgestelde vragen aan Water Natuurlijk, en natuurlijk het antwoord erop. Bij sommige vragen is het antwoord zo lang, dat we die in een apart bericht hebben opgenomen. Die staan in de rubriek “De vraag van vandaag”. 
Niet gevonden wat je zocht?
Plaats onderaan de pagina een reactie, of stuur een bericht via het contactformulier. Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord van ons, dat we ook op de site plaatsen als dat voor meer mensen interessant is.


Wat zijn de voordelen van de fusie?

De uitgebreide vraag is: “Onlangs heeft het waterschapsbestuur groen licht gegeven voor een fusie met Reest en Wieden. Kunt u mij vertellen waarom u daar mee heeft ingestemd en wat de voordelen zijn voor de ingezetenen van Groot Salland?”
Het korte antwoord is: de AB-leden van Water Natuurlijk hebben 3 december vorig jaar tegen het fusievoorstel gestemd, omdat die voordelen niet zo duidelijk zijn. Aan het langere antwoord hebben we een apart bericht gewijd: klik hier.

Waarom wil Water Natuurlijk dat het Waterschap geen geld uitgeeft aan aanleg van natuurgebieden?

De uitgebreide vraag is: ” Waarom is Water Natuurlijk neutraal in de stelling van het Kieskompas ‘Het waterschap moet geen geld uitgeven aan de aanleg van natuur- en recreatiegebieden.’? Jullie zijn toch zo voor natuur en recreatie?”
Dat laatste klopt, maar de stelling is nogal vreemd. Het aanleggen van natuur- en recreatiegebieden is geen taak van waterschappen, dus dat doet het Waterschap ook niet. Wel kan het waterschap op een andere manier een rol spelen. Klik hier voor een uitgebreider toelichting.

Wat vindt Water Natuurlijk van de bypass-plannen bij Kampen?

Verscheidene keren kreeg de fractie begin februari de vraag wat Water Natuurlijk van de bypass-plannen bij Kampen vindt. Daarom hebben we een toelichting op onze visie op de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid bij Kampen in een apart bericht opgesteld. Klik hier.

Muskusrat eten, goed idee?

Muskusratten bedreigen de dijken en moeten dus worden gevangen. Daarvoor zijn de waterschappen verantwoordelijk: zij zorgen dat de gevangen ratten worden vernietigd. De vraag is of het vernietigen van zoveel eiwitrijk vlees niet heel jammer is. Opeten lijkt een slim idee: in België stond tot voor kort muskusrat regelmatig als ‘waterkonijn’ op het menu. De consumptie van muskusrat is hier echter niet meer toegestaan, omdat de diertjes vaak ontsnappen aan controle door de voedselinspectie. Daardoor is het eten ervan een risico voor de gezondheid.

Er is ook een heel praktische probleem: als je muskusrat wilt gebruiken voor consumptie, dan moeten ze na de vangst in leven houden. Dat is in de praktijk eigenlijk onmogelijk voor de rattenvangers. Een misschien nog wel groter probleem is dat de muskusratten steeds meer ziekten bij zich dragen, zoals de Ziekte van Weil. Om die reden worden ze zelfs niet meer aan scholen geleverd voor de biologielessen, zoals vroeger regelmatig gebeurde.

Dus het idee om muskusrat op het menu te zetten, lijkt misschien duurzaam, maar is uit oogpunt van onze gezondheid helaas heel onverstandig. Water Natuurlijk Groot Salland ziet bovendien liever dat muskusrat anders wordt bestreden, en steunt onderzoek naar alternatieve methoden, bijvoorbeeld om de toename van het aantal muskusratten te voorkomen. Gelukkig loopt er al onderzoek naar de effectiviteit van het muskusrattenvangen en welke alternatieve methoden mogelijk zijn die diervriendelijk zijn én effectief.

Wie mogen er stemmen voor de waterschappen?

Iedereen die 18 jaar of ouder is en in het gebied van het waterschap woont, mag stemmen voor het waterschap. Het maakt niet uit of je de Nederlandse nationaliteit hebt of niet.

Waar kan ik stemmen?

Het stemmen kan net als voor Provinciale Staten in de gebruikelijke stembureaus in elke gemeente. Omdat de gemeentegrenzen niet altijd parallel lopen met die van het waterschap, komt het voor dat in één gemeente twee waterschappen actief zijn.

Voor welk waterschap mag ik stemmen?

Op de kaartjes hieronder is te zien hoe de gemeentegrenzen en de waterschapsgrenzen lopen voor zowel Waterschap Groot Salland als Waterschap Reest en Wieden. Toch niet duidelijk? Op de website van de Unie van Waterschappen (klik hier) kun je via je postcode bepalen onder welk waterschap jouw adres valt.
De waterschapsverkiezingen zijn in heel Nederland, met uitzondering van Twente en een deel van Drenthe: daar zijn in verband met een fusie eind 2013 al verkiezingen geweest.

De gemeenten in het werkgebied van Waterschap Groot Salland

De gemeenten in het werkgebied van Waterschap Groot Salland

De gemeenten in het werkgebied van Waterschap Reest en Wieden

De gemeenten in het werkgebied van Waterschap Reest en Wieden

Waarom moet er een waterschap zijn?

Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat er een organisatie is die de waterveiligheid als belangrijkste taak heeft. Opnemen van deze taak bij bijvoorbeeld provincie of gemeente maakt waterveiligheid onderdeel van politieke discussies, met ongelijkwaardige keuzes.
Overigens is het zeer de vraag of kosten bespaard kunnen worden door de watertaken bij andere organisaties onder te brengen.

Kunnen de taken van het waterschap niet worden geprivatiseerd?

Waterveiligheid en de waterhuishouding zijn bij uitstek een publieke taak die zo belangrijk is, dat die niet overgelaten kan worden aan de markt.

Hoeveel winst maakt het waterschap?

Het waterschap werkt met een sluitende begroting, en maakt dus geen winst. Als er in een jaar geld over is, bijvoorbeeld omdat projecten goedkoper uitvallen of vertraging oplopen, dan wordt het geld gereseserveerd.
Het waterschap niet meer reserves heeft dan strikt noodzakelijk om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Reserves zijn nodig om af en toe tegenvallers te kunnen opvangen.

Hoeveel geld geeft het waterschap uit aan de aanleg van natuur- en recreatiegebieden?

Aanleg van natuur- en recreatiegebieden is geen taak van het waterschap. Wel werkt het waterschap mee aan initiatieven van anderen voor recreatie door mee te denken over de mogelijkheden.
De kosten speciaal voor de recreatie zoals bruggetjes of verharding van een wandelpad, worden betaald door bijvoorbeeld gemeente of recreatieschap.

Controleert het waterschap op vervuiling?

Watervervuiling moet bij de bron worden aangepakt. Water Natuurlijk wil een voortvarende aanpak in het opsporen en straffen van bedrijven die illegaal lozen. Extra controles kunnen worden betaald uit boetes bij overtreding.
Bij bedrijven die het aantoonbaar goed doen, kan het waterschap volgens Water Natuurlijk wel toe met minder controles.

Gelden EU-regels ook voor het waterschap?

Het is voor elke overheid onmogelijk om regels van milieubeleid van de EU niet uit te voeren. Die regels lopen soms nog wel achter bij de praktijk. Zo is er nog geen verbod op het lozen van medicijnresten door ziekenhuizen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die aantoonbaar schade aan het milieu opleveren.

Wat bedoelt Water Natuurlijk precies met waterberging?

Wateroverlast is grotendeels te voorkomen door zoveel mogelijk regenwater vast te houden op de plek waar het valt. Water dat bovenstrooms valt, mag benedenstrooms niet voor problemen zorgen. Daarvoor maken we bredere sloten, en mogen laaggelegen gronden onderlopen. Als dat niet voldoende is, graven we door het hele gebied laaggelegen gebieden verder af om regenwater tijdelijk te bergen.
Of een stuk grond geschikt is om als waterberging te fungeren hangt niet in de eerste plaats af van het gebruik (landbouw of natuur) maar de hoogteligging. Over het algemeen is de schade bij natuur minder dan bij landbouw, maar ook landbouwgrond kan dienen als berging als er geen geschikte alternatief is.

Waar wil Water Natuurlijk dat het fusiewaterschap wordt gevestigd, Zwolle of Meppel?

Er zijn eigenlijk twee antwoorden.
Wat de statutaire vestiging betreft heeft de fractie van Water Natuurlijk Groot Salland geen voorkeur uitgesproken in de AB-vergadering waarin dit punt aan de orde was: dit is een formaliteit die niet of nauwelijks consequenties heeft. Hierbij gaat het er eigenlijk alleen om welke provincie de ‘lead’ heeft bij beslissingen over het waterschap.
De vestiging van het hoofdkantoor is een ander verhaal. Water Natuurlijk Groot Salland vindt dat er eerst goed onderzocht moet worden wat er precies nodig is: aan werkplekken, aan benodigde faciliteiten en dergelijke. Daarin spelen allerlei keuzes mee, zoals wel of niet invoeren van ‘het nieuwe werken’ en de mate van duurzaamheid. Pas als er een goede ‘business case’ ligt, komt de vraag aan bod wáár dat dan kan. Wat Water Natuurlijk in elk geval niet wil, is dat er een duur nieuw gebouw wordt neergezet. Er moet dus worden gekeken naar de kantoren waar de twee waterschappen nu zitten, of naar andere bestaande gebouwen die geschikt zijn (of geschikt gemaakt kunnen worden) voor de nieuwe organisatie.

Abonneren
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wat vindt u? Klik hier om te reageren!x
()
x