Wat heeft Water Natuurlijk Reest en Wieden bereikt?

Boom-Reest-en-WiedenWater Natuurlijk Reest en Wieden heeft zwaar ingezet op de integrale aanpak, waarbij in een gebied de wateropgaven van WB21 (Waterbeheer 21e eeuw: meer ruimte voor waterberging), KRW (Kaderrichtlijnwater: verbeteren waterkwaliteit) en GGOR (afstemmen waterpeil op functie van gebied) gezamenlijk worden aangepakt. De insteek is om daarbij ook de kansen voor beleving (recreatie) te benutten en betrokken bewoners hierbij goed te betrekken. Deze gezamenlijke aanpak is efficiënter en bespaart kosten.

Voorbeelden van water op maat projecten

  • In het natuurgebied Dwingelderveld wordt de inrichting van natuur gecombineerd met waterberging. Dit houdt in dat de inrichting van het gebied en het waterpeil beter wordt afgestemd op het natuurbeheer, en bij overvloedige regenval het water langer in dit gebied wordt vastgehouden, waardoor de kans op wateroverlast benedenstrooms (o.a. Meppel) flink wordt teruggebracht.
  • In het Reest-gebied wordt het waterpeil beter afgestemd op de natuurfunctie, ruimte gemaakt voor waterberging en de stuwen worden passeerbaar gemaakt voor vissen. Bij zware regenval wordt het water langer in het gebied vastgehouden, waardoor de kans op wateroverlast in Meppel afneemt.
  • stroompje-reest-en-wiedenDe Beulakerpolder is in 2010 ingericht als nieuw natuurgebied (afwisseling van riet, water en moeras), waarbij ook ruimte is voor waterberging. Bij overvloedige regenval kan het water hier worden vastgehouden, waardoor de kans op wateroverlast in bebouwd gebied flink wordt teruggebracht.
  • In het beekdal van het Oude Diep zijn verschillende herstelprojecten uitgevoerd. Zo is bij Hoogeveen de meandering (slingeren) van de beek hersteld in combinatie met een helofytenfilter (om de waterkwaliteit te verbeteren) en een recreatief uitloopgebied voor de plaatselijke bevolking (Stadrandontwikkeling Hoogeveen).
  • Wetering-Oost en –West: in dit gebied is afgelopen jaar een nieuw natuurgebied ingericht met riet, water en moeras, in combinatie met ruimte voor waterberging. Bij veel regen kan het water hier worden vastgehouden, waardoor de kans op wateroverlast in bebouwd gebied flink wordt teruggebracht.
  • Beekherstel Vledder Aa: hier is in het brongebied en de middenloop de verdroging aangepakt, krijgt de beek weer ruimte om te kronkelen, wordt de natuur hersteld en zijn stuwen verwijderd.

Vismigratieplan

Voor het waterschapsgebied is een vismigratieplan opgesteld, waarin de vispasseerbaarheid van gemalen en stuwen wordt geregeld. Dit is belangrijk, omdat vissen vaak in heel andere gebieden paaien, dan waar ze opgroeien. Eerst worden de hoofdaders vrijgemaakt van stuwen en obstakels, daarna de kleinere wateren. Ieder jaar wordt er 100.000 euro uitgegeven aan het oplossen van barrières. Afgelopen jaar is een cruciaal punt, het Stroïnkgemaal (bij Blokzijl) passeerbaar gemaakt voor vissen. Hiermee wordt het voor vissen weer mogelijk om vanuit de boezem van Noordwest-Overijssel de randmeren en de Noordzee te bereiken.

Koploper in rioolwaterzuivering

In de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het gebied van Reest & Wieden. Op dit moment hebben de RWZIs van Waterschap Reest & Wieden, in vergelijking met alle andere waterschappen in Nederland, het hoogste rendement. Ook de problemen met de rioolwateroverschotten zijn vrijwel allemaal opgelost. Hoe om te gaan met medicijnresten en hormonen blijft een knelpunt. Wij zien de beste kansen in een aanpak bij de bron: verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en dergelijke.

Schoner water

helder-water-reest-en-wiedenDoor de inspanningen van de afgelopen jaren is de waterkwaliteit weer zichtbaar beter geworden in veel natuurgebieden. Dit geldt ook voor landbouwgebieden, maar hier vindt nog steeds teveel uitspoeling plaats van meststoffen en soms ook bestrijdingsmiddelen. Links op de foto ziet u de situatie die wij als Water Natuurlijk nastreven; een gezonde snoek in helder water.

Samenwerken in de waterketen

Al langere tijd moet de samenwerking met de gemeenten op het gebied van de waterketen worden versterkt, om daarbij gezamenlijk flink kosten te kunnen besparen. Water Natuurlijk is hier kritisch op het Dagelijks Bestuur: het blijft tot nog toe te veel bij praten, en kostenbesparingen worden naar voren geschoven. De commissie Peijs zette Waterschap Reest & Wieden in eerste instantie dan ook bij de achterblijvers. Volgens de laatste berichten zijn we weer aangehaakt bij het peloton.

Visstandbeheercommissie (VBC)

visser-reest-en-wiedenUit het overleg met de achterban kwam de wens naar voren om te werken met een visstandbeheercommissie. Het waterschap stelde zich hier in eerste instantie nogal terughoudend op. Maar op initiatief van Water Natuurlijk is er toch een VBC gekomen, waarin nu goede afstemming plaatsvindt tussen de Hengelsport, de beroepsvisserij, de natuurbeheerorganisaties en het waterschap.

Er is inmiddels een visplan (groeidocument) opgesteld. Een goede visstand is voor het waterschap een ijkpunt voor het halen van zijn doelstelling van ecologische kwaliteit van het water.

Ingezeten betalen te veel, boeren te weinig

Bij de kostentoedeling wordt een verdeling gemaakt tussen de kosten die bewoners (ingezetenen) moeten betalen en het deel dat ongebouwd (boeren en natuurbeheerders) en gebouwd (eigenaren van huizen) moeten betalen. Richtlijnen van de Unie van Waterschappen hierbij zijn:

  • Bij een laag inwoneraantal (< 500 /km2) is het ingezetenenaandeel 20-30 %.
  • Als in een gebied meer dan 25 % natuur is mag dit aandeel iets worden verhoogd.

In het Waterschap Reest & Wieden is het inwoneraantal ca. 150/km2. Dit is veel lager dan 500/km2. In het Waterschap Reest & Wieden is het aandeel natuur 26 %. Dit zou leiden tot een maximaal aandeel van ingezetenen van 20-25 %. Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Reest & Wieden heeft het aandeel van ingezeten vastgesteld op 35%. Dit betekent dat ingezetenen relatief te veel betalen en vooral de landbouw hiervan profiteert. Water Natuurlijk heeft tegen dit besluit gestemd.