Water Natuurlijk stemt in met voorschotkrediet HWBP project Mastenbroek – IJssel

De IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden beschermt de polder Mastenbroek tegen hoogwater vanaf de IJssel en gevolgen door storm vanaf het IJsselmeer.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Agendapunt 7a van de AB-bijeenkomst op 1 november betrof het voorbereidingskrediet voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP ) Mastenbroek–IJssel. De IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden beschermt de polder Mastenbroek tegen hoogwater vanaf de IJssel en gevolgen door storm vanaf het IJsselmeer. Water Natuurlijk stemde in met het voorstel.

In eerste instantie ontstond de vraag: waarom wordt dit HWBP-project nu al geagendeerd? Volgens de HWBP-planning komt dit project over een jaar pas in beeld. Waarom het voorstel voor een “voorverkenning”? En daar dan ook nog eens € 2 miljoen “voorschotkrediet” voor ter beschikking stellen, met alle financiële risico’s van dien? Is dit verstandig? En wegen deze argumenten op tegen de (financiële) risico’s?
Nadere bestudering van het voorstel leerde dat dit inderdaad verstandig is. Door nu voor te sorteren op de maakbaarheid van het HWBP-programma zorgt het waterschap er voor dat de continuïteit van de aanwezige capaciteiten gehandhaafd blijft. Daarbij kunnen nu al de noodzakelijke voorbereidende onderzoeken opgestart worden.

Meerdere wateropgaven

Ook de alinea “omgeving” droeg bij aan deze conclusie.  De integrale bestuurlijke aanpak in deze voorverkenning helpt het waterschap bij het aansluiten van andere (water)opgaven in het gebied, zoals de Programmatische Aanpak  Grote Wateren en de uitbreiding van de oeverinfiltratie ten behoeve van drinkwatervoorziening. Dit breder oppakken gaat het waterschap in de verkenningsfase zeker helpen.
Het nu beoordelen van de recent aangelegde dijk Westenholte vindt Water Natuurlijk wijs. Met de nu, in deze voorverkenning, opgedane bevindingen kunnen straks onderbouwde keuzes worden gemaakt. En ook niet onbelangrijk: De programmadirectie HWBP adviseert dit.|
Water Natuurlijk vond dit goede argumenten. Kort samengevat: een heel goed plan. De financiële risico’s zijn niet groot, immers de programmadirectie adviseert het en gemaakte kosten worden meegenomen in de subsidieaanvraag. Daarbij betreft het een “voorfinanciering” van één jaar.

Waterschap in de lead

Water Natuurlijk vroeg wel aandacht voor het in te richten gebiedsproces. Het is wel de bedoeling dat Waterschap Drents Overijsselse Delta “in de lead” is én blijft. Ook als bij de andere opgaven vertragingen optreden. De eventuele meekoppelkansen dienen gefinancierd te worden door de initiatiefnemers.
De nieuwe portefeuillehouder voor dit project, Hans Wijnen, beaamde deze werkwijze. Hierop kon Water Natuurlijk van harte instemmen met dit voorstel.