Aan de slag met waterbeheer in stedelijk gebied

Vissen in de Zwolse gracht
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de bestuursvergadering van 14 december stond het vaststellen van de Kadernotitie Stedelijk Water op de agenda. Hierin worden de doelen voor het beheer van stedelijk water op basis van het recent vastgestelde Waterbeheerprogramma 2022-2027 beschreven. Ed Piek vroeg aandacht voor recreatief gebruik en biodiversiteit in de uitvoering van dit beleid.

Met zeven thema’s geeft het waterschap duiding aan de  bestuurlijke opvattingen aan zijn partners over zijn rol en doelstellingen. Bij twee van deze thema’s heeft Ed Piek namens Water Natuurlijk aandacht gevraagd voor ontbreken van opmerkingen over het recreatief gebruik en biodiversiteit. Recreatief gebruik ontbreekt binnen het thema ‘Stedelijk water en ruimtelijk ordening’, terwijl juist hier kansen liggen om aan de voorkant het genieten van water in de vorm van recreatief gebruik te vervlechten met de woonomgeving.
Binnen het thema ‘Waterkwaliteit en ecologie stedelijk water’ was het voorstel van Water Natuurlijk daar biodiversiteit aan toe te voegen voor een bredere kijk op ecologie.

Vervolg in uitwerkingsnotitie

In een reactie op onze voorstellen door portefeuillehouder Hans Wijnen is toegezegd biodiversiteit en recreatief gebruik mee te nemen in de Uitwerkingsnotitie. Die notitie zal na vaststelling van de deze Kadernotitie door het DB zal worden opgesteld.