Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

proef Hessenpoort

Water Natuurlijk enthousiast over vernieuwende proef op Hessenpoort

Met het onderzoeksproject “Smart Energy Hub” zet het waterschap in op een forse energiebesparing op de rioolwaterzuivering (rwzi) Hessenpoort. In het Algemeen Bestuur van 20 september was fractievoorzitter Obe Brandsma van Water Natuurlijk enthousiast over dit toekomstgerichte project. Het levert forse energiebesparing op, en daarnaast kan ook waterstof worden vermarkt.

Tariefdifferentiatie voorwaarde voor steun nieuw belastingstelsel

Het voorstel voor herziening van het belastingstelsel van de waterschappen ligt nu bij het ministerie van I&W. Aan de Unie van Waterschappen was gevraagd een concept-reactie op de voorstellen op te stellen. In het Algemeen Bestuur van 20 september stemde Water Natuurlijk in met deze reactie van de UvW, maar wel met een stemverklaring over de tariefdifferentiatie. Wie wil, kan tot 30 september zijn of haar mening geven via de internetconsultatie.

Peil verhogen in veenweidegebied, mag dat?

Door het peil te verhogen, kan het waterschap ervoor zorgen dat veenweidegebieden natter blijven, en daardoor minder broeikasgas uitstoten. Maar is deze technische maatregel ook juridisch mogelijk? Martijn van Gils en Frank Groothuijse van de Universiteit Utrecht laten zien dat de juridische mogelijkheden voor waterschappen beperkt zijn, als alleen wordt gekeken naar het specifieke doel van broeikasgasreductie.