Uit de fractie

‘Uit de fractie’ bevat berichten over activiteiten en ingenomen standpunten van de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta.

rwzi Echten, augustus 2023

Gemengde gevoelens Water Natuurlijk bij afzien van CO2-afvang

Te duur en niet meer nodig: dat was de reden waarom er 4 juni geen kredietaanvraag op de agenda van het Algemeen Bestuur stond, maar een voorstel om de geplande en al voorbereide CO2-afvang op de rioolwaterzuivering in Echten niet te realiseren. Een niet al te helder onderbouwd voorstel waarover Water Natuurlijk ernstig teleurgesteld was.

Water Natuurlijk wil biodiversiteit weer op de agenda hebben

Tijdens de bestuursvergadering van 4 juni heeft Matthijs Jansen namens de fractie aandacht gevraagd voor het ingekomen stuk ‘Tussenevaluatie biodiversiteit 2024’. De tussenevaluatie stond geagendeerd als ingekomen stuk . Dit betekent dat tijdens de vergadering geen tijd is gereserveerd om het stuk uitgebreid te bespreken. Dankzij het verzoek van Water Natuurlijk komt het onderwerp ‘Biodiversiteit’ op een volgende vergadering als bespreekonderwerp terug.

Koeien in overstroomd gebied.

Magere visie op de sturende functie van water

Water Natuurlijk is in de AB vergadering van 16 april akkoord gegaan met het vaststellen van het postition paper water en bodem sturend. Door middel van meerdere thema-avonden (deltabijeenkomsten) waar we ons input hebben geleverd, heeft de portefeuillehouder hier een beknopt document van gefabriceerd. Helaas is een aantal voor ons belangrijke punten gesneuveld, en missen we bovendien een aantal belangrijke structurerende keuzes.

Domeinweg oude stuw

Water Natuurlijk akkoord met projectvoorstel Domeinweg

De fractie Water Natuurlijk is in de AB vergadering van 16 april akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van 2,47 miljoen euro voor het realiseren van het project Domeinweg. In het project wordt een deel van de wateroverlast in het gebied opgelost. Water Natuurlijk had graag gezien dat dit project meer toekomstbestendig zou worden uitgevoerd. Dat gaat helaas nu niet gebeuren.

muskusrat

Water Natuurlijk mede-indiener motie diervriendelijker muskusrattenbestrijding

In de vergadering van het algemeen bestuur op 5 maart heeft Water Natuurlijk een motie van de Partij voor de dieren medeondertekend. Hierin dringen beide partijen aan op een goed onderzoek naar de mogelijkheden om de verdrinkingsvallen voor het vangen van muskusratten uit te faseren en te vervangen door meer diervriendelijke manieren van doden van muskusratten. Ook omdat er steeds minder muskusratten worden gevangen, is het verstandig de vangstrategie hierop aan te passen. Daarbij passen mogelijk ook andere vangtechnieken.