Uit de fractie

‘Uit de fractie’ bevat berichten over activiteiten en ingenomen standpunten van de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta.

Minder vissterfte door inzet amfibische maaiboot

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 december ging Water Natuurlijk akkoord met de overname van het beheer en onderhoud van het stedelijk water in de woonwijk Kloosterveen in Assen. Blij was de fractie vooral met de aanschaf van een amfibische maaiboot: die leidt tot lagere kosten, ecologische voordelen én minder vissterfte.

Water Natuurlijk akkoord met 61 miljoen voor dijkverbetering Zwolle-Olst

Het Algemeen Bestuur behandelde op 13 december 2022 de finale kredietaanvraag voor de planfase van het project IJsselwerken Zwolle-Olst. Voor deze planfase is een totaalkrediet van 61 miljoen euro nodig, waarvan ca. 10% voor rekening komt van het waterschap. Water Natuurlijk gaat bij zo’n bedrag niet over één nacht ijs, maar het voorstel was helemaal in lijn met de deelkredieten waarmee al eerder was ingestemd. Ondanks zorgen over het toenemende risico op kostenstijging stemde Wim Konter daarom toch in met de kredietaanvraag.

Zijn we nog veilig nu de dijken niet voldoen?

Agendapunt 5d van de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december betrof de “Terugkoppeling resultaten eerste landelijke wettelijke beoordeling primaire waterkeringen WDODelta”. Ondanks het belang en de grote hoeveelheid bijlagen een hamerstuk. Toch vroeg Water Natuurlijk in de AB-vergadering hiervoor aandacht.

Euro's

Tip: Deltabijeenkomst over waterschapsbegroting

In de Deltabijeenkomst van Waterschap Drents Overijsselse Delta  op 15 november staat de begroting 2023 centraal. Tijdens de bijeenkomst worden de stukken toegelicht, en kunnen de fracties (technische) vragen stellen. De Deltabijeenkomsten zijn openbaar. Locatie is het Waterschapskantoor in Zwolle.

Vispassage stuw Driesprong opnieuw op de tekentafel

Namens Water Natuurlijk steunde Ed Piek tijdens de algemene bestuursvergadering van 1 november het voorstel voor een extra krediet van 255.000 euro voor het WOM-project Vledder en Wapserveense Aa. Dit extra krediet is bedoeld voor een bredere verkenning, waar de vispasseerbaarheid onderdeel van uitmaakt. Wel drong hij erop aan de droogtemaatregelen niet te laten afhangen van externe financiering: het waterschap heeft hier zelf ook een verantwoordelijkheid.