Uit de fractie

‘Uit de fractie’ bevat berichten over activiteiten en ingenomen standpunten van de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta.

Dwingelerveld

Mooie ambities, en nu aan de slag!

In mei is het ontwerp-Waterbeheerprogramma ter visie gelegd. Op 14 december werd het plan ter vaststelling aan het AB voorgelegd, nadat het ontwerp op basis van zo’n honderd zienswijzen was aangevuld, verduidelijkt en verder aangescherpt. Fractievoorzitter Obe Brandsma stemde van harte in met de definitieve versie: een gedegen en helder plan als mijlpaal voor de toekomst.

Meer geld nodig voor voorbereiding dijkverbetering Zwolle-Olst

De 7,5 miljoen euro die voor het HWBP-project Dijkverbetering Zwolle-Olst werd gevraagd aan het Algemeen Bestuur, komt bovenop het in september 2020 aangevraagde voorschotkrediet van 14,8 miljoen. De uitwerkingen van het voorkeursalternatief van dit complexe project blijkt meer tijd te vragen dan voorzien. De totale kosten van het project stijgen niet. Water Natuurlijk had enkele kritische vragen, maar kon na toelichting instemmen met het kredietvoorstel.

Emissieloze restauratie Stenendijk Hasselt

Wie A heeft gezegd, moet nu ook B zeggen. Zo begon Water Natuurlijk aan de behandeling van de kredietaanvraag voor de versterkingswerkzaamheden van de Stenendijk in Hasselt. Deze kredietaanvraag stond op de agenda van de AB-vergadering van 14 december. Met instemming van het AB starten de werkzaamheden medio 2022.

Water Natuurlijk steunt beleid watererfgoed

Watererfgoed gaat niet alleen over historische elementen: ook een integrale visie op landschap en historische elementen en structuren hoort bij het erfgoedbeleid. Op basis van een evaluatie stemde Water Natuurlijk in de AB-vergadering van 14 december van harte in met de voortzetting van deze integrale aanpak.