Uit de fractie

‘Uit de fractie’ bevat berichten over activiteiten en ingenomen standpunten van de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta.

vrouw in kajak

We zijn er even niet!

Tijdens het reces van het waterschap geniet ook de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta van de zomer en een welverdiende vakantie. Dat betekent niet dat we onbereikbaar zijn, maar antwoord op vragen kunnen wat langer op zich laten wachten dan gebruikelijk.
Vanaf 4 september zijn we weer paraat.
We wensen iedereen een fijne zomer.

illustratie duurzaamheidsdoelen

Zorgen Water Natuurlijk over duurzaamheidsdoelen nog niet weg

In het Algemeen Bestuur van 18 juli is de brief van de coalitie die hoort bij het coalitieakkoord behandeld. In die brief reageren de coalitiepartijen op vragen naar aanleiding van de presentatie van het coalitieakkoord op 30 mei 2023. Water Natuurlijk heeft toen aangegeven zorgen te hebben over wat ontbreekt in het coalitieakkoord: aandacht voor natuur en de uitwerking van duurzame doelen. Die zorgen zijn nog niet weg. 

illustratie bij rekenkamer

Volgende stap naar rekenkamer

Water Natuurlijk is blij dat het er nu van gaat komen. Vanaf 1 januari 2024 krijgt waterschap Drents Overijsselse Delta een rekenkamer. In het Algemeen Bestuur werd op 18 juli het uitvoeringsbesluit hiervoor besproken. Een amendement van Water Natuurlijk, samen met Partij voor de Dieren en ChristenUnie, om het fractievoorzittersoverleg aan te wijzen als klankbord voor de rekenkamer haalde het helaas niet. Een ander amendement (samen met PvdD en BBB) over de selectiecommissie voor de rekenkamer haalde het wel.

Esmée Pater voert het woord in de vergadering van het AB van WDODelta.

Inwoners gaan meer betalen voor het waterschap

Hogere belastingen voor inwoners, lagere voor boeren. Dat is het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 27 juni. Met dit besluit gaan agrarische bedrijven 9 procent minder betalen aan het waterschap. Inwoners en natuurorganisaties gaan daarentegen meer bijdragen aan de kosten. Het zijn de eerste directe effecten van de nieuwe coalitie van BBB, VVD, CDA en Ongebouwd in het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Kinderen op een steiger

Oproep Deltacommissaris: sta stil bij langetermijngevolgen van keuzes

Op de agenda van het Algemeen Bestuur van 27 juni was onder agendapunt “Ingekomen stukken” een brief van de Deltacommissaris opgenomen. Daarin deed hij een oproep om samen te werken aan de urgente opgaven die voor ons liggen. Na vragen van Water Natuurlijk krijgt de brief de aandacht die hij verdient: de brief zal worden geagendeerd voor de AB-vergadering van 18 juli.