Onze speerpunten

Hieronder staan onze speerpunten voor de komende vier jaar. Klik en lees meer! 

Voldoende schoon water is cruciaal voor onze leefomgeving, gezondheid, natuur, flora en fauna. We stellen flinke eisen aan waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. We creëren ruimte voor water en natuur.
De waterkwaliteit in Nederland is slecht. Oorzaken zijn onder meer te veel voedingsstoffen vanuit land- en tuinbouw, bestrijdingsmiddelen, medicijn- en drugsresten, microplastics en zwerfvuil. Die horen niet thuis in ons water. Water Natuurlijk wil dat Waterschappen stevig optreden om vervuiling bij de bron aan te pakken.
Effluentgoot

Water Natuurlijk geeft water een leidende stem in ruimtelijke ordening. We willen ons land zo inrichten dat fluctuaties in neerslag vanzelf opgevangen worden.
We willen op tijd voldoen aan de waterveiligheidsnormen van de primaire en regionale keringen, zodat we veilig kunnen wonen en werken, en wateroverlast onder controle houden.

We werken aan vergroting van het waterbewustzijn door water toegankelijk en beleefbaar te maken. In gesprek met inwoners, organisaties en bedrijven bedenken wij gezamenlijk oplossingen voor het waterbeheer. We stimuleren en belonen lokale initiatieven die bijdragen aan het vasthouden of bergen van water, het verbeteren van de waterkwaliteit en het herstellen of vergroten van biodiversiteit.

De natuur is de basis voor een goed functionerend en gezond watersysteem. We zetten in al ons handelen in op het broodnodige herstel van de biodiversiteit.
Wij kiezen voor natuurlijke oplossingen, waar nodig ondersteund door technische maatregelen. Bij watertekort laten we de natuur niet verdrogen. We werken aan schone, natuurlijke watersystemen. Een gezonde bodem die water kan opnemen en vasthouden is daarbij een belangrijke basis.

Water Natuurlijk vindt dat waterschappen zuinig moeten zijn op het historisch erfgoed en het bijbehorende landschap. Het verhaal dat zij vertellen maakt deel uit van het besef van ons waterrijk verleden.
Ook het beheer en de inrichting van dijken moeten ecologisch en landschappelijk verantwoord zijn. Verder willen we dat het agrarische cultuurlandschap behouden blijft, bijvoorbeeld door extensief beheerd grasland, peilgestuurde drainage of natte en vogelrijke natuur.

Water Natuurlijk wil dat mensen kunnen zwemmen, wandelen, fietsen, schaatsen, varen, vissen of anderszins recreëren: iedereen moet volop kunnen genieten van ons water, onze oevers en onze dijken.
Water moet dus ook schoon genoeg zijn om in te spelen en te zwemmen. Dijken, maaipaden en recreatiewater moeten goed toegankelijk zijn.
Het kunnen genieten van water is ook belangrijk voor het bewust omgaan met water.

Water Natuurlijk vindt het noodzakelijk om water de ruimte te geven en te kiezen voor een natuurlijker watersysteem. Op korte termijn vraagt dit om een investering, maar op langere termijn kunnen hiermee veel kosten worden bespaard.
Water Natuurlijk wil dat de waterschappen als bedrijf in 2030 klimaatneutraal zijn. Daarom willen we investeren om eigen energie op te wekken, en de uitstoot van CO2, lachgas en methaan te beperken. Dat is beter dan achteraf de gevolgen proberen te repareren.

De klimaatverandering stopt niet bij de grens. Daarom moeten de waterschappen hun kennis delen, binnen Nederland maar ook internationaal. Alleen door samenwerking kan de verandering van het klimaat, en dus de gevolgen daarvan worden tegengegaan. In het handelen van het waterschap staan de duurzame ontwikkelingsdoelen voor de toekomst, de Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal.

Vervuilen hoort niet. Als je dat toch doet vinden wij het logisch dat je je betaalt voor het schoonmaken. En voor wat je gebruikt moet je ook betalen.
Als zowel gebruiker als vervuiler betalen, zal het ook lonen om voldoende schoon en gezond water vast te houden.
Bij het bepalen van de waterschapsbelasting hebben we oog voor financieel kwetsbare groepen.

In alle besluiten van het waterschap moet rekening worden gehouden met de natuur, en niet alleen met technische en economische factoren. De biodiversiteit moet worden hersteld en versterkt, flora en fauna moeten worden beschermd.
Het waterbeheer wordt gekoppeld aan natuurlijke processen en natuurherstel. Zo wordt het watersysteem weerbaarder tegen invloeden van buitenaf, zoals een te hoge belasting van de natuur door stikstof.
Water Natuurlijk gaat voor toekomstbestendig waterbeheer.