Nieuws

Water Natuurlijk stemt in met voorkeursalternatief Veilige Vecht

Water Natuurlijk heeft de projectorganisatie complimenten gegeven over het Voorkeursalternatief Veilige Vecht. De fractie is blij met de manier waarop de omgeving is meegenomen en ook met de verschillende innovatietrajecten die in dit project worden meegenomen. Dat is niet alleen goed voor een vermindering van de kosten, maar ook belangrijk voor het behoud van biodiversiteit en gebiedseigen kenmerken.

rwzi Echten, augustus 2023

Gemengde gevoelens Water Natuurlijk bij afzien van CO2-afvang

Te duur en niet meer nodig: dat was de reden waarom er 4 juni geen kredietaanvraag op de agenda van het Algemeen Bestuur stond, maar een voorstel om de geplande en al voorbereide CO2-afvang op de rioolwaterzuivering in Echten niet te realiseren. Een niet al te helder onderbouwd voorstel waarover Water Natuurlijk ernstig teleurgesteld was.

Vragen Water Natuurlijk over plannen kanaal de Dedemsvaart

Het waterschap heeft plannen voor de inrichting van kanaal De Dedemsvaart, Hasselt/Nieuwleusen. Onderzocht wordt hoe het kanaal anders kan worden ingericht om beter voorbereid te zijn op wateroverlast of droogte. Ook onderzoekt het waterschap hoe de waterkwaliteit kan worden verbeterd, onder andere door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Een brief van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur was voor Water Natuurlijk aanleiding tot vragen.

Water Natuurlijk wil biodiversiteit weer op de agenda hebben

Tijdens de bestuursvergadering van 4 juni heeft Matthijs Jansen namens de fractie aandacht gevraagd voor het ingekomen stuk ‘Tussenevaluatie biodiversiteit 2024’. De tussenevaluatie stond geagendeerd als ingekomen stuk . Dit betekent dat tijdens de vergadering geen tijd is gereserveerd om het stuk uitgebreid te bespreken. Dankzij het verzoek van Water Natuurlijk komt het onderwerp ‘Biodiversiteit’ op een volgende vergadering als bespreekonderwerp terug.

Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta op eigen benen

Met ingang van 1 juni 2024 is Drents Overijsselse Delta een zelfstandige regio binnen Water Natuurlijk. Het besluit dat de leden in Drents Overijsselse Delta afgelopen december hebben genomen, is door de landelijke Algemene Ledenvergadering van 25 mei geformaliseerd. Daarmee is ook Vechtstromen nu een zelfstandige regio.

Koeien in overstroomd gebied.

Magere visie op de sturende functie van water

Water Natuurlijk is in de AB vergadering van 16 april akkoord gegaan met het vaststellen van het postition paper water en bodem sturend. Door middel van meerdere thema-avonden (deltabijeenkomsten) waar we ons input hebben geleverd, heeft de portefeuillehouder hier een beknopt document van gefabriceerd. Helaas is een aantal voor ons belangrijke punten gesneuveld, en missen we bovendien een aantal belangrijke structurerende keuzes.