De fractie

Met ingang van 1 januari 2016 bestaat de fractie Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta uit vijf personen. Hans de Jong is lid van het Dagelijks Bestuur en waarnemend Dijkgraaf. 

De samenstelling van de rest van de fractie is als volgt:

Fractievolger

Lisa de Groot is door de fusie van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden buiten de boot gevallen, maar is graag bereid haar kennis en ervaring te blijven inzetten als fractievolger.

Deltabijeenkomsten

Halverwege 2017 zijn de drie vaste, thematische commissies vervangen door Deltabijeenkomsten. Ook deze Deltabijeenkomsten zijn openbaar, zodat fractievolgers maar ook andere geïnteresseerden hieraan kunnen deelnemen.
Het hangt van de agenda voor deze Deltabijeenkomsten af wie namens Water Natuurlijk aanwezig is: intern blijft Water Natuurlijk op basis van de kennis en ervaring binnen de fractie de volgende portefeuilleverdeling hanteren:

  • Waterketen: Bert Hinnen en Lisa de Groot
  • Watersystemen en waterveiligheid: Obe Brandsma
  • Maatschappij en organisatie: Marion Wichard en Piet de Noord

Tot slot is er een Auditcommissie ingesteld die het Algemeen Bestuur helpt bij zijn controlerende taak, onder meer door te adviseren over de keuze van de accountant, en het voorbereiden van de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag. Piet de Noord is vice-voorzitter van deze commissie.