Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Door klimaatverandering krijgen we te maken met steeds extremer weersomstandigheden, met wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte tot gevolg. Waterschappen merken als geen ander de effecten van de klimaatverandering. Water Natuurlijk wil daarom dat zij een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie.

Daarnaast zet Water Natuurlijk zich in voor het beperken van de nadelige effecten die nu al voelbaar zijn. Dat kan bijvoorbeeld met een andere inrichting van de riolering, het watersysteem en de omgeving om ons heen. Ook de inrichting van de steden en dorpen kan veel klimaatvriendelijker én gezonder: hitte kan vooral in de binnensteden immers grote gezondheidsproblemen veroorzaken. Water en natuur moeten daarom de ruimte krijgen die ze nodig hebben. Door mee te bewegen met de natuur kunnen we beter omgaan met droogte, hitte, extreme neerslag en bodemdaling.

Door schaalvergroting en intensivering van de landbouw en verstedelijking, is het aantal planten- en diersoorten achteruit gegaan. De biodiversiteit staat onder druk. Water Natuurlijk wil deze achteruitgang stoppen en ombuigen naar herstel van de natuur. Met het maaien van onze bermen, oevers en dijken willen wij rekening houden met vlinders, bijen en andere insecten. Kortom, de natuur moet centraal staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Acties

 • Waterschappen moeten zo snel mogelijk 100 procent energieneutraal gaan werken
 • De (her)inrichting van steden en dorpen moet klimaatvriendelijker: meer ruimte voor water en groen
 • In strijd tegen wateroverlast en de hitte moeten we steden en dorpen vergroenen: meer groene daken, minder tegels en meer water in tuinen, afkoppelen van riool.
 • Waterschappen moeten meer meebewegen met de natuur door het watersysteem klimaatrobuust in te richten
 • Meer biodiversiteit langs watergangen door het aanleggen van natuurlijkvriendelijke oevers met bloemrijke randen
 • Ecologisch verantwoord maaien van oevers
 • De leefomgeving van (water)dieren verbeteren door het verbinden van wateren door middel van ecologische verbindingszones
 • Aanleggen van visvriendelijke gemalen en vispassages
 • Het beschermen van kwetsbare inheemse planten, dierensoorten en natuurgebieden tegen invasieve en schadelijke exoten
 • Vaker toepassen van natuurlijk peilbeheer, grotere peilgebieden en vasthouden van gebiedseigen water (regen of kwel)
 • Maximaal inzetten op de duurzame bescherming van ecosystemen en watervoorraden zoals vastgelegd in de Europese kaderrichtlijn water zodat de doelen het liefst eerden dan 2027 worden gehaald