Water Natuurlijk akkoord met projectvoorstel Domeinweg

Domeinweg oude stuw
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De fractie Water Natuurlijk is in de AB vergadering van 16 april akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van 2,47 miljoen euro voor het realiseren van het project Domeinweg. In het project wordt een deel van de wateroverlast in het gebied opgelost. Water Natuurlijk had graag gezien dat dit project meer toekomstbestendig zou worden uitgevoerd. Dat gaat helaas nu niet gebeuren.

Bij dit project is gefocust op het oplossen van de wateroverlast. Water Natuurlijk vindt dat er te weinig naar de toekomst van het gebied is gekeken. Bijvoorbeeld door toepassing van het principe ‘water- en bodem sturend’. Dit principe houdt in dat het bodem- en watersysteem een doorslaggevende rol speelt bij de inrichting van een gebied.

Wettelijke norm opgerekt

Reden voor het project is dat het gebied Domeinweg nu niet aan de wettelijke risiconormen voor agrarisch grasland voldoet. Bij natte omstandigheden komt ongeveer 20% van het grasland onder water te staan. Dat mag maar maximaal 5% zijn. Op basis van vrijwilligheid zijn agrarische gronden verworven waar een waterberging wordt gerealiseerd. Ook Rijkswaterstaat werkt mee en stelt grond voor een waterberging beschikbaar.
Niet alle agrarische ondernemers ervaren de periodieke inundaties van het gras als een probleem en niet alle inundatieknelpunten worden in dit project opgelost. Het waterschap heeft daarom aan de provincie Drenthe gevraagd het maximale areaal aan land dat onder water mag staan te verhogen van 5% naar 13%. Wanneer de provincie daarmee instemt -en het is de verwachting dat dit wel gebeurt-  wordt alsnog voldaan aan het behalen van de aangepaste wettelijke norm.

Wateroverlast afgewenteld op stedelijk gebied

Omdat het projectgebied Domeinweg deels in het beekdal van het Oude Diep ligt, vroeg Water Natuurlijk om het toepassen van meer ruimtelijke maatregelen om de waterloverlast te kunnen oplossen, waar nu vooral technische maatregelen worden genomen om de natuurlijke dynamiek te beteugelen. Ruimtelijke maatregelen bieden ook meer ruimte voor biodiversiteit.
Bovendien wordt bij uitvoering van het plan een deel van de wateroverlast tijdelijk afgewenteld op stedelijk gebied. De bedoeling is dat dit in de toekomst wel hersteld. Maar op dit moment is onduidelijk waar, wanneer en op welke manier die afwenteling wordt gerepareerd. Water Natuurlijk ziet liever dat er wel duidelijkheid is over de toekomst van het waterbeheer in dit gebied.

Het Dagelijks bestuur wilde niet tegemoet komen aan de vragen van Water Natuurlijk. Omdat het noodzakelijk is dat het waterschap aan de wettelijk norm voldoet, heeft de fractie desondanks ingestemd met het voorstel.