Duurzame aanpak renovatie stuwen en gemalen

Gemaal en stuw Sultansmeer
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het waterschapsbestuur besloot op 6 februari om acht stuwen en gemalen te renoveren. Water Natuurlijk is blij met de duurzame aanpak, waarbij ook nog eens veel aandacht is voor de vispasseerbaarheid.

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de onderhoudstoestand van de gemalen en stuwen in beeld gebracht. Daarbij is op basis van prestatie, kosten en risico’s een prioritering gemaakt welke gemalen en stuwen het eerst moeten worden moeten worden gerenoveerd. In 2018 worden voor ruim 5 miljoen euro acht gemalen en stuwen gerenoveerd.

Vispasseerbaar en duurzaam

Obe Brandsma was ingenomen met de effectieve aanpak om met de renovatie, vooruitlopend op het vismigratiebeleid, gelijktijdig de zes van de acht gemalen en stuwen vispasseerbaar te maken. Het thema ‘Duurzaam doen’ staat hoog op de agenda van Water Natuurlijk. Hier wordt uitvoering aan gegeven door gebruik te maken van energiezuinige pompen en het gebruik van kleine windturbines en zonnepanelen bij kleine stuwen. Water Natuurlijk stelde voor om ook de middelgrote gemalen te voorzien van zonnepanelen, maar het Dagelijks bestuur gaf aan dat dit onvoldoende rendabel was.

Overschrijding begroting

De kosten van renovatie leiden tot een overschrijding van 2.8 miljoen op de enkele maanden terug vastgestelde begroting. Obe Brandsma had hierbij zijn bedenkingen, maar erkende de noodzaak van de investeringen en stemde namens Water Natuurlijk in met het voorstel.

 

De behandeling in het Algemeen Bestuur is hier terug te zien (behandeling bij agendapunt 4B van de agenda).