Groeiplan Watertechnologie voorgedragen voor Nationaal Groeifonds

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De vijf Rijn-Oost waterschappen hebben samen met partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen het initiatief genomen om het Groeiplan Watertechnologie voor te dragen voor het Nationaal Groeifonds. Water Natuurlijk heeft in de Algemeen Bestuur vergadering van 26 oktober van harte ingestemd met dit voorstel, omdat het bijdraagt aan innovatie, kennisontwikkeling en cofinanciering van projecten van het waterschap.

Met het Nationaal Groeifonds wil het Rijk de economische groei en welvaart vergroten. Voor de periode 2021-2026 is vanuit dit fonds 20 miljard beschikbaar voor projecten op het gebied van kennisontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Het samen met partners voordragen van het Groeiplan Watertechnologie biedt goede kansen voor subsidie van projecten van het waterschap.

Kansen subsidie voor duurzamere rwzi’s

Fractievoorzitter Obe Brandsma was enthousiast over het voorstel. Het sluit mooi aan op de ambities in de Watervisie voor innovatie en kennisontwikkeling. Het plan biedt goede kansen voor cofinanciering  (tot wel 47 procent) van projecten van het waterschap die in de pijplijn zitten. Het gaat dan voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta om 6 projecten op rioolwaterzuiveringsinstallaties, die gericht zijn op het verbeteren van de waterkwaliteit, terugwinnen van grondstoffen en beperken energieverbruik. Op de vraag hoe het AB bij de vervolgstappen wordt betrokken, gaf portefeuillehouder Marion Wichard aan, dat de projecten volgens de normale procedures ter besluitvorming aan het AB worden voorgelegd.

Het initiatief werd unaniem gesteund door het AB. Het ministerie van I&W zal de aanvraag voor het Groeifonds indienen. De beslissing over toekenning volgt begin 2022.