Obe Brandsma

Vechterweerd noord

Water Natuurlijk stemt in met wateraanvoerplan Vechterweerd

Voor de drinkwaterwinning Vechterweerd zijn met Vitens afspraken gemaakt voor een wateraanvoerplan om grondwaterstandsverlagingen in het aanliggende gebied te voorkomen. Voor de zuidzijde is dit jaren terug gerealiseerd. Water Natuurlijk heeft in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 maart ingestemd met het wateraanvoerplan voor de noordzijde.

de Vecht

Water Natuurlijk teleurgesteld over terugtrekking Koersdocument Vecht

Het Koersdocument Vecht is opgesteld om richting te geven aan de ontwikkeling van de Vecht tot een veilige en levende rivier. Water Natuurlijk vindt het zeer teleurstellend dat er op 7 maart vanuit de landbouwhoek bezwaar werd gemaakt. Toen de stemmen dreigden te staken, heeft het Dagelijks Bestuur het stuk tot nader orde teruggetrokken.

illustratie bij rekenkamer

Water Natuurlijk: geen beperkingen voor nieuwe Rekenkamer

Vanaf 1 januari 2024 is er de wettelijke verplichting om voor het  waterschap een Rekenkamer in te stellen. Op 31 januari werd de visie Rekenkamer aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Water Natuurlijk bracht daarbij in dat de Rekenkamer onafhankelijk moet kunnen werken, zonder beperkingen.

Water Natuurlijk stemt in met verkoopproces groencertificaten

Voor herbouw van de sliblijn Echten heeft het Algemeen Bestuur in november een realisatiekrediet beschikbaar gesteld. Op basis van extra informatie is op 31 januari ook ingestemd met de mandatering van de hieraan gekoppelde verkoop van gas, groencertificaten en CO2 aan het Dagelijks Bestuur. Water Natuurlijk heeft van harte ingestemd met het voorstel.

Water Natuurlijk wil ambities Watervisie vasthouden bij begroting 2023

De oorlog in Oekraïne en de Coranacrisis leidt tot forse kostenstijgingen en een stijging van de belastingtarieven. In het Algemeen Bestuur van 29 november pleitte fractievoorzitter Obe Brandsma voor het vasthouden van de ambities van de Watervisie. Juist nu moeten we als waterschap samen optrekken met rijk en provincie in het landelijk gebied om netto kosten te besparen.