Grondbeleid met voorwaarden

Witteveenseleiding
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van 25 oktober is het grondbeleid van het waterschap vastgesteld. Water Natuurlijk ging akkoord, nadat de portefeuillehouder  had toegezegd om een uitgangspunt toe te voegen.

De nota grondbeleid is een lijvige notitie met veel juridische termen. Het grondbeleid regelt dat het waterschap kan beschikken over de gronden die nodig zijn om zijn taken te kunnen uitoefenen. Het kan gaan om grond die het waterschap in eigendom heeft, maar ook grond van derden.

Voorwaarden grondbeleid

Veel van de regels gaan over het kopen en verkopen van grond, over verpachten, over kavelruil en alle (financiële) voorwaarden daarbij. Water Natuurlijk mist echter nog iets, aldus fractievoorzitter Marion Wichard in haar bijdrage. Dat is een regel dat het waterschap altijd bekijkt of het voorwaarden moet verbinden aan het gebruik door derden van waterschapsgrond. Het zou kunnen gaan om regels die de kwaliteit van het water beter beschermen, bijvoorbeeld door geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op korte afstand van het water. Zo kunnen we onze KRW-doelstellingen beter halen. Maar het kan ook gaan om andere –maatschappelijke- taken van het waterschap, bijvoorbeeld om wandelpaden mogelijk te maken over de eigen grond. Met het recht van overpad kan bijvoorbeeld een (lange afstands) wandelpad worden veiliggesteld.

Elfde uitgangspunt toegevoegd

Dit soort inhoudelijke overwegingen horen niet thuis in een nota Grondbeleid, maar wél het uitgangspunt dat er in elk geval over nagedacht moet worden als het waterschap grond of water verkoopt of verpacht. Daarom had Water NatuurlijK een amendement voorbereid om aan de tien “uitgangspunten voor contracten” een elfde toe te voegen. Dat elfde punt bepaalt dat er altijd overwogen moet worden of en zo ja, welke voorwaarden er gekoppeld worden aan het gebruik van wateren of gronden die eigendom zijn van het waterschap.

Het amendement hoefde uiteindelijk niet ingediend te worden, omdat het Dagelijks Bestuur na een schorsing besloot om het voorstel over te nemen.