“Meet het waterschap wel goed op pesticidengebruik?”

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Onlangs verscheen een rapport over het gebruik van pesticiden in Drenthe. Een complexe rapportage, die aanleiding gaf tot een vraag aan Water Natuurlijk: “Waarom is het meetnet voor pesticiden bij de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen aanzienlijk dichter dan dat van Drents Overijsselse Delta?”

De snel groeiende bloembollen- en lelieteelt en het daardoor toegenomen pesticidegebruik in Drenthe is reden tot zorg, zo stelt het rapport van WECF. In deze teelten worden veel meer bestrijdingsmiddelen gebruikt dan in andere teelten, en dat brengt risico’s met zich mee voor omwonenden, het insectenbestand en de grond- en waterkwaliteit.

Eén meting is geen meting

Natuurlijk gelden er regels voor de mate waarin vervuiling van het (oppervlakte)water mag plaatsvinden. Maar meet Waterschap Drents Overijsselse Delta wel goed genoeg, en is er dus wel voldoende controle op de vervuiling? Achter deze simpele vraag gaat een wereld van informatie schuil, zo bleek in het contact dat fractievoorzitter Marion Wichard had met Arjan Verhoeff, beleidsadviseur waterkwaliteit bij het waterschap. Hij noemde het rapport helder en herkenbaar, maar nuanceerde wel de situatie rond de meetpunten: er zijn vaste meetnetten en metingen die op projectbasis plaatsvinden. De metingen vinden op uiteenlopende tijdstippen en plaatsen, en het doel van de metingen loopt ook uiteen: sommige metingen volgen teeltspecifieke emissies vanuit de landbouw, andere zijn breder en worden niet uitsluitend door landbouw beïnvloed.

Speerpunt bij toezicht

Kortom: een eenduidig antwoord is niet eenvoudig te geven. Maar ter geruststelling voor wie zich zorgen maakt over de vervuiling door de bollenteelt in Drenthe: voor Waterschap Drents Overijsselse Delta is dit een speerpunt voor het toezicht door de afdeling Vergunningverlening. Met name de lelietelers en bollenspoelers worden veelvuldig bezocht.

Meer informatie

Hieronder is de volledige reactie van Arjen Verhoeff te vinden. Wie hier meer over wil weten, kan contact met hem opnemen via arjanverhoef @ wdodelta.nl.

over-pesticiden-in-Drenthe