Terugblikken en vooruitkijken: duurzaam jaarverslag en personeelstekorten

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de AB-agenda van Waterschap Drents Overijsselse Delta van 25 juni stonden belangrijke onderwerpen. Vice-fractievoorzitter Amke Vrielink sprak over de jaarstukken 2023, de bestuursrapportage van het eerste kwartaal van 2024 en de begrotingsbrief 2025.

Er zijn aandachtpunten: het bestuurlijke besluitvormingsproces, de invoering van de duurzaamheidsrapportage en de tevredenheid van de inwoners. En er zijn zorgen: over de koers van de coalitie, de KRW-doelen, het personeelstekort en de informatiebeveiliging. Alle reden om ook de manier waarop we het bestuurlijke gesprek voren onder de aandacht te brengen.

Jaarstukken en bestuursrapportage

De jaarstukken en de bestuursrapportage kijken terug naar de afgelopen periode. Uit beide stukken blijkt dat er forse financiële voordelen zijn ten opzichte van de begroting. Dat klinkt aan de ene kant heel positief, maar de vraag kan ook worden gesteld hoe reëel er geraamd wordt, in hoeverre de organisatie in control is en of het waterschap de gestelde doelen wel haalt.

Vernieuwing besluitvormingsproces

Net als vorig jaar heeft Amke Vrielink gepleit voor het ophalen van elkaars standpunten in openbare bestuursvergaderingen. Water Natuurlijk vind dit belangrijk omdat het bijdraagt aan betere en transparantere besluitvorming.

Duurzaam jaarverslag

Het advies van de accountant voor een duurzaam jaarverslag CSRD is prominent opgenomen in de accountantsverklaring. Water Natuurlijk heeft hier vorig jaar ook al vragen over gesteld en ziet graag dat deze aanbeveling tijdig wordt opgevolgd. Gevraagd is hoe ver de Unie van Waterschappen is met de invoering van het duurzame jaarverslag, vooruitlopend op eventuele wettelijke verplichting. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat er een jaarverslag over duurzaamheid komt en zal hiernaar blijven vragen.

Monitoring tevredenheid inwoners

Het waterschap vraagt zich af of het klanttevredenheidsonderzoek moet worden voortgezet. In het kader van een transparante overheid hecht de fractie van Water Natuurlijk aan een transparante manier van meten hoe het waterschap wordt ervaren door de stakeholders en inwoners. Onze visie is dat het zijn van een lerende organisatie open staat voor kritiek en vragen van buitenaf. Hoe tevreden zijn de burgers binnen ons waterschap? Belangrijk om dat te blijven monitoren.

Begrotingsbrief 2025

Deze begrotingsbrief is de eerste waarin wij de koers terugzien van de coalitie. Zeilen met de wind, ofwel bewegen op basis van natuurlijke elementen. Water Natuurlijk is blij te constateren dat het DB inziet dat natuur en het klimaat uitgangspunt moeten zijn voor de beweging de komende jaren. Een koers scherp aan de wind, gericht op het niet laten groeien van de lasten voor inwoners: een mooi streven. Maar hoe realistisch is dat en op welk punt komen we precies uit?

Kaderrichtlijn water

De uitvoering van KRW-projecten is vertraagd. Wat ons zorgen baart is dat er geen actuele informatie over beschikbaar is. Er wordt gerapporteerd over vertraging, maar niet overzichtelijk is welke projecten het betreft en wat de kwalitatieve voortgang is. Water Natuurlijk heeft gevraagd meer inzicht te geven in de projecten. De informatie komt helaas pas eind 2024 beschikbaar. Voor die tijd wil Water Natuurlijk een totaaloverzicht van de projecten en de stand van zaken daarvan.

Personeelstekorten

Het staat in de begrotingsbrief, maar ook op het bestuurderscongres voor de Unie van Waterschappen op 20 juni was er uitgebreid aandacht voor: de personeelstekorten in de waterschapswereld. Die zijn er nu al, en worden in de toekomst alleen nog maar groter. Niet alleen bij het waterschap zelf, maar ook bij uitvoerende partijen zijn grote tekorten te verwachten. Amke Vrielink heeft gevraagd op welke wijze het DB bezig is met werven van toekomstig personeel, en hoe de samenwerking met andere waterschappen en marktpartijen is. Ook is het van belang voor de nieuwe generatie een aantrekkelijke werkgever te zijn, wat is daarvoor nodig?

Informatieveiligheid

Door toenemende digitalisering en bijhorende cyberdreigingen is digitale veiligheid voor het waterschap van groot belang. Water Natuurlijk maakt zich grote zorgen om de huidige situatie en is blij dat er actief aan gewerkt wordt. Om de noodzakelijke verbeteracties snel te kunnen uitvoeren, zijn investeringen noodzakelijk.

De uitdagingen voor ons waterschap blijven onverminderd groot. En onze fractie Water Natuurlijk zal zich onverminderd inzetten om deze uitdagingen samen aan te gaan.