Waarom is mijn wandelpad weg?

schouwpad
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De uitgebreide vraag is: “In uw plannen voor de komende jaren geeft u aandacht voor openstellen van de watergangen voor wandelaars. Echter de wandelgangen in mijn omgeving, Noord Diepenveen zijn allemaal afgegraven tot schuine hellingen waar je nu niet meer kunt lopen. De heiningen van de boeren staan op de rand, dus een groot wandelgebied is teniet gedaan. Hoe kunt u dan praten over wandelen langs de watergangen?”

Een vraag die op het eerste gezicht eenvoudig is, maar die een uitgebreid antwoord waard is.

In de afgelopen bestuursperiode heeft het Waterschap Groot Salland, vooral op aandringen van de fractie van Water Natuurlijk, de onderhoudspaden opengesteld voor wandelaars. Voor die tijd was het officieel verboden over deze schouwpaden te wandelen, al gebeurde dat in de praktijk wel. Sinds vier jaar werkt het Waterschap gelukkig mee aan het realiseren van ommetjes vanuit stad of dorp over de schouwpaden.

Boerenbezwaren

Dat lijkt simpel te realiseren, maar in de praktijk komen er veel bezwaren van omwonenden, vooral van agrariërs. Daarom is bepaald dat honden zelfs niet aangelijnd mee mogen, en dat betreuren wij als fractie bijzonder. Bij de huidige samenstelling van het bestuur was dit echter het maximaal haalbare compromis.

Ruimte voor water en natuur

In Diepenveen speelt iets anders mee. Daar moesten diverse watergangen worden aangepast: breder, ondieper, en met minder steile oevers. Daardoor kan het water wat beter worden vastgehouden en kan de natuur zich beter ontwikkelen. Die aanpassing vraagt ruimte, en daarvoor zijn sommige schouwpaden opgeofferd en afgegraven. Die schouwpaden zijn eigendom van het waterschap, en het afgraven daarvan drukt de kosten aanzienlijk.

Geen behoefte, geen wandelpad?

Het waterschap gaat daarbij zorgvuldig te werk: voordat schouwpaden worden afgegraven, kijkt het of er officiële wandelroutes liggen, en of er bij de gemeente, plaatselijk belangenorganisaties of het recreatieschap behoefte is aan een wandelpad op het schouwpad. Is dat het geval, dan wordt gezocht naar alternatieve oplossingen, maar zo niet, dan wordt het pad vergraven. Helaas betekent dit in de praktijk dat er al veel schouwpaden voorgoed zijn verdwenen als wandelpad, omdat een gemeente of het recreatieschap ook niet altijd goed in beeld heeft wat de wandelbehoefte bij de inwoners is.

Samenwerken

Water Natuurlijk steunt de aanpassing van de watergangen, maar vindt het verdwijnen van wandelpaden doodzonde. Wij zetten ons er daarom voor in om het wandelen, langs andere routes, weer mogelijk te maken. Dat is niet eenvoudig, deels vanwege de al genoemde bezwaarmakers, en deels vanwege extra kosten, maar we doen er alles aan om mooie routes terug te krijgen. En samen met inwoners die gebruik willen maken van de schouwpaden kunnen we voorkomen dat mooie routes geheel verdwijnen.