Water Natuurlijk positief over resultaten waterschap 2021

Innovaties en investeren in zonne-energie leveren geld op.
Investeren in zonne-energie levert geld op.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De fractie van Water Natuurlijk vindt dat het waterschap, ondanks de beperkingen rond Corona, toch mooie resultaten heeft geboekt over 2021 met een positief saldo. Fractievoorzitter Obe Brandsma gaf bij de behandeling van de jaarstukken in het Algemeen Bestuur op 28 juni daarvoor complimenten aan de organisatie, maar benoemde ook enkele zorgpunten.

In de begroting voor 2021 was een tekort verwacht van 5.3 miljoen euro, wat gedekt zou worden vanuit de egalisatiereserve. Dit zijn meevallers van eerdere jaren. Dit bleek achteraf niet nodig, want over 2021 werd een positief resultaat behaald van 3.4 miljoen euro. Dit is te vooral te danken aan hogere belastinginkomsten en onverwachte hogere opbrengsten door corona.

Besparingen door innovaties

Water Natuurlijk vindt het goed te zien dat het waterschap werkt aan innovaties. Zo wordt er op de rioolzuiveringsinstallatie (rwzi) Hessenpoort gewerkt aan een pilot rond waterstof: een aangepaste vorm van beluchting met zuurstof zou tot forse besparingen op energie en kosten kunnen leiden.
Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt hard gewerkt aan o.a. de dijkversterking in Zwolle en het traject Zwolle-Olst. Hier zijn forse kosten mee gemoeid, die voor 90 procent worden gedekt uit het landelijke HWBP. Nauwe afstemming met de programmadirectie van het HWBP is noodzakelijk om de risico’s voor ons waterschap te beperken.

Waterkwaliteit blijft zorgpunt

Grote zorg voor Water Natuurlijk blijft het tijdig realiseren van een goede waterkwaliteit, zoals beoogd in de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor 2027. De landelijk afgesproken maatregelen worden naar verwachting uitgevoerd voor 2027, maar Water Natuurlijk maakt zich ernstig zorgen of de ecologische doelen daarmee wel tijdig worden gerealiseerd. Keer op keer is Nederland Europees het slechtste jongetje van de klas. Portefeuillehouder Hans Pereboom gaf aan dat waterschap DOD onder de waterschappen niet het slechtste jongetje van de klas is. Fractievoorzitter Obe Brandsma van Water Natuurlijk reageerde daarop dat het mooi is dat waterschap Drents Overijsselse Delta niet de slechtste is, maar als de hele klas blijft zitten, dan schieten we hier niet veel mee op. In 2024 vindt een tussentijdse evaluatie plaats.

Mooie stappen met Duurzaam doen

Met Duurzaam doen worden mooie stappen gezet met uitbreiding zonneparken en windenergie en opgestarte pilots rond circulariteit en waterstof. Met de digitale transformatie worden stappen gezet, maar de informatieveiligheid is nog op een te laag niveau. Afgelopen jaar zijn meerder bedrijven en overheden gehackt. Water Natuurlijk vindt dat zorgwekkend, en heeft het Dagelijks Bestuur daarom gevraagd prioriteit te geven om zo snel mogelijk een voldoende veiligheidsniveau te realiseren. Hier wordt hard aan gewerkt.

Nog niet méér subsidies binnengehaald

De eerste Bestuursrapportage 2022 geeft aan dat de uitvoering op schema loopt. Water Natuurlijk informeerde nog naar de resultaten van extra inzet om subsidies binnen te halen, een actie die eind vorig jaar was ingepland bij de begroting. Het is echter nog te vroeg om al resultaten te kunnen laten zien.