Water Natuurlijk stemt niet in met uitgehold voorstel nieuw Belastingstelsel

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het huidige belastingstelsel knelt. Een Stuurgroep met vertegenwoordigers uit alle waterschappen heeft een aanpassingsvoorstel uitgewerkt. Water Natuurlijk vindt de uitwerking te smal, maar was bereid in te stemmen met het compromisvoorstel. Met een amendement van de fractie Bedrijven werd dit totaalpakket uitgehold. Water Natuurlijk heeft daarom niet met het voorstel ingestemd.

Al langer wordt er gewerkt aan een nieuw belastingstelsel om knelpunten op te lossen. Deze versie concentreerde zich op enkele knelpunten. Er samen uitkomen met alle waterschappen en partijen  is complex. Het huidige voorstel van de Unie van Waterschappen is een compromisvoorstel.

Kosten inwoners stijgen

Water Natuurlijk vindt dat de opgave voor het aanpassen van het belastingstelsel bij de start te smal is opgepakt, waarbij teveel onderdelen niet zijn meegenomen. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ krijgt niet of nauwelijks invulling. Daarnaast drukken de lasten steeds meer op de categorie ingezetenen (inwoners), die 80 tot 85 procent van de kosten van het waterschap betaalt, terwijl de categorieën bedrijven en landbouw in verhouding te weinig betalen.
Recent heeft onder meer de Vereniging Eigen Huis hier aandacht aan besteed. De WOZ-waarde van huizen (stijging sinds 2015 26 procent) veranderde veel sterker dan die van bedrijven (daling sinds 2015 2 procent), waardoor huizenbezitters in verhouding steeds meer gaan betalen. In het voorgestelde totaalpakket was opgenomen dat waterschappen de ruimte krijgen om de tarieven voor woningen en niet-woningen te differentiëren, zodat huizenbezitters (maar indirect ook huurders) niet onevenredig veel belasting gaan betalen.

Alleen instemming met totaalpakket

Obe Brandsma gaf aan dat Water Natuurlijk alleen in wilde stemmen met het totaalpakket als compromisvoorstel. Daarnaast wil Water Natuurlijk ook dat de onderdelen van het belastingstelsel die nu geen uitwerking hebben gekregen, alsnog voortvarend worden opgepakt door de Unie van Waterschappen. Dit laatste werd door meerdere partijen gesteund.

Amendement ondergraaft compromisvoorstel

De fractie Bedrijven kwam met een amendement om de differentiatie woningen/ niet woningen uit  het totaalpakket te halen en kreeg steun van een meerderheid in het Algemeen Bestuur. Water Natuurlijk vindt dat de categorie ingezetenen nu al teveel betaalt en heeft daarom tegen het door dit amendement uitgeklede voorstel gestemd.

Vervolg

Het nieuwe Belastingstelsel wordt aan alle waterschapsbesturen voorgelegd, waarna uiteindelijke besluitvorming plaatsvindt in de Unie van Waterschappen op 11 december. Vervolgens wordt dit voorstel voorgelegd aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat is aan zet om dit om te zetten in wet- en regelgeving en door het parlement te leiden. Daarmee duurt het nog wel enkele jaren voor het nieuwe belastingstelsel zijn beslag krijgt.