“Doe jij al aan Bokashi?”

bokashi
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Bokashi klinkt als een Oosterse vechtsport, of een Afrikaans gerecht. Maar het is een oude Japanse techniek om organische resten door fermentatie om te zetten in een bodemverbeteraar. Interessant voor boeren, maar ook voor het waterschap.


Het project Bodem & Water in het Vechtdal organiseerde op 24 maart samen met de Agrarische Natuurvereniging De Ommer Marke een themamiddag om de kansen en de mogelijkheden te bespreken. Water Natuurlijk-fractielid Piet de Noord ging kijken en luisteren bij Mts De Vos in Lemelerveld.

Veel minder CO2 uitstoot

Bokashi blijkt zowel voor boer als voor het waterschap goede kansen te bieden. In de proefprojecten werd rietmaaisel uit het Overijssels Kanaal en maaisel uit het onderhoud van waterbergingen en watergangen ingekuild volgens de Bokashimethode. Na drie maanden kon het ontstane materiaal uitgereden worden over het land. Bokashi zorgt voor een betere bodem, met een beter bodemleven. Die bodem is vruchtbaarder en kan ook het water beter vasthouden. is Er is ook minder CO2 uitstoot doordat bij de fermentatie geen koolstof verdwijnt, anders dan bij composteren, waar pakweg de helft van de koolstof als CO2 de lucht ingaat.

Alleen maar winnaars

De proeven laten zien dat het maaisel dat bij het beheer en onderhoud vrijkomt beter gebruikt kan worden. Nu deponeert het waterschap het maaisel nog op het land. Laten liggen leidt tot veel tegenstand bij de aanliggende boeren. Afvoeren kost nu geld, terwijl blijkt dat het maaisel een waardevolle grondstof is, voor Bokashi. Verwerken van het maaisel kan op die manier geld opleveren, en bijdragen aan betaalbare tarieven. Niet voor niets hield DB-lid Henk Oegema van Waterschap Drents Overijsselse Delta een positief verhaal: toepassen van Bokashi belooft zo alleen maar winnaars op te leveren.

Innovatie levert winst op

Nu nog een belofte, want voor grootschalige toepassing moeten er nog wel wat wetten en praktische bezwaren overwonnen worden. Maar deze proeven laten zien dat door de inspanningen van innovatieve en betrokken ondernemers er ecologische én economische winst kan worden geboekt. Water Natuurlijk steunt van harte dit soort van initiatieven van het bedrijfsleven. Daarom waren we enkele weken geleden bij Erik Valk op bezoek, daarom stemden we ook van harte in met de financiële bijdrage van het waterschap aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.