Water Natuurlijk DODelta

Efficiënter aanpak bij veiligheid Vecht

Voor de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) worden twee trajecten verkend: Vecht-Zwolle en Vecht-Dalfsen West. Op 9 juli stelde het Dagelijks Bestuur voor om deze trajecten samen te nemen en hiervoor een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen, omdat dit efficiënter zou zijn. Water Natuurlijk heeft ingestemd met dit voorstel.

Water Natuurlijk pleit voor toekomstgerichte verwerking zuiveringsslib

De huidige contracten voor de verwerking van zuiveringsslib lopen af in 2020 en 2022. Op 9 juli stelde het Dagelijks Bestuur voor om samen met de waterschappen Hunze en Aa en Noorderzijlvest in te zetten op een gezamenlijke aanbesteding. Namens Water Natuurlijk stemde Obe Brandsma in met dit voorstel, mits met voldoende aandacht voor duurzaamheid en innovatie.

Water Natuurlijk stemt in met jaarrekening 2018

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 25 juni stond de jaarrekening 2018 op de agenda. Tijdens gesprekken tussen de accountant en de auditcommissie kwam al naar voren dat het Waterschap zijn financiële huishouding goed op orde heeft. Enkele meevallers versterkten dit gevoel.

Water Natuurlijk stemt in met scherpere vorm van begroten

In het Algemeen Bestuur van 25 juni was de begrotingsbrief met het financieel richtinggevend kader voor de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 aan de orde. Op basis van deze brief wordt de begroting nader uitgewerkt. Namens de fractie van Water Natuurlijk heeft Obe Brandsma ingestemd met een scherpere vorm van begroten. Daarbij moet worden bedacht dat het bestuursakkoord nog nader moet worden uitgewerkt in de begroting.

Afstemming fracties Water Natuurlijk en Natuur Geborgd met groene achterban

De fractie van Water Natuurlijk en Natuur Geborgd heeft twee keer per jaar een regulier overleg met de groene achterban. Dit betreft o.a. de natuurbeschermingsorganisaties, OPG, hengelsport, agrarische natuurverenigingen, milieufederaties en Wandelnet.  Het eerste overleg na de recente verkiezingen vond plaats op 21 juni.