Begroting 2016 vastgesteld

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De begroting 2016 van Waterschap Drents Overijsselse Delta is vastgesteld. Nieuw beleid staat er nog niet in, de echte discussies moeten nog plaatsvinden. Gelukkig is wel de kwijtschelding van waterschapsbelasting voor de allerlaagste inkomens overeind gebleven.

Op de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur moest gelijk de begroting voor 2016 vastgesteld worden. Veel vuurwerk leverde het niet op: de begroting van Drents Overijsselse Delta is een optelsom van de begrotingen van beide waterschappen, en de begroting was ook al besproken in beide algemene besturen. Nieuw beleid, gebaseerd op het bestuursakkoord, komt in juni aan de orde.

Kwijtschelding blijft

Ook Water Natuurlijk, bij monde van Piet de Noord, hield de bijdrage beknopt. Hij stelde tevreden vast dat het kwijtscheldingsbeleid, waarvoor Water Natuurlijk zich altijd heeft ingezet, de komende jaren voortgezet wordt. De laagste inkomens hoeven nog steeds geen waterschapslasten te betalen. Hij herhaalde nog eens de wens de begroting goed toegankelijk te maken voor het publiek, op internet.
De verdeling van lasten over de verschillende categorieën belastingbetalers moet ook dit jaar nog plaatsvinden, en Water Natuurlijk wil die discussie open ingaan. Daarom had de fractie geen behoefte aan de nogal willekeurige opsomming van argumenten vóór de verdeling die nu alleen voor dit jaar is afgesproken.
De meerjarenraming is niet vastgesteld: “Het waterschap is 4 dagen oud, het is nog te vroeg om vier jaar vooruit te kijken.” aldus De Noord.

Fractievolgers kunnen worden benoemd

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met een tijdelijke verordening voor de fractievolgers. Daarmee kunnen nu ook Geertje Veenstra en Lisa de Groot namens Water Natuurlijk benoemd worden en meedoen met het werk van de fractie.