Biodiversiteit begint te leven

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Tijdens de bestuursvergadering van 22 maart heeft Ed Piek het agendapunt ‘Tussenrapportage behoud en herstel biodiversiteit’ van commentaar voorzien namens de fractie. Hij heeft zijn waardering uitgesproken voor de stappen die gezet zijn in 2 jaar tijd. De levendige discussie tijdens de behandeling van dit onderwerp stemt hoopvol: niet meer over óf het waterschap een rol heeft, maar over het hoe en de gewenste kwaliteit.

De fractie van Waternatuurlijk heeft zich altijd al sterk gemaakt voor dit onderwerp. Resultaat van een motie uit 2019 is dat biodiversiteit nu als een van de duurzaamheidsdoelen in het Waterbeheerprogramma staat, én dat -dankzij een unaniem aangenomen motie van Water Natuurlijk- het waterschap in 2021 partner is geworden van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Bewustwording

In de tussenrapportage worden diverse zaken benoemd die al regulier beleid zijn en waarvan nu de bijdrage aan biodiversiteit in beeld wordt gebracht, maar ook dit draagt bij aan bewustwording van biodiversiteit. Ook ziet de fractie van Water Natuurlijk dat biodiversiteit steeds meer integraal onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. “We zijn er nog niet, maar er worden mooie stappen gezet.” aldus Ed Piek. Hij had daarom nog een paar vragen aan portefeuillehouder Hans Pereboom.

Exotenbestrijding

In de evaluatie staat dat de STOWA bezig is met onderzoek naar effectieve methoden om exoten te bestrijden. Maar wat is de rol van de provincies? Volgens de portefeuillehouder komen de provincies met beleid waarin het waterschap uiteraard wil samenwerken. Dat beleid is echter nog niet gereed.

Kennis versterken

Om de werkorganisatie met nog meer inhoud op pad te sturen om de juiste dingen te doen voor biodiversiteit is kennis erg belangrijk. De Unie van Waterschappen geeft dan ook het advies medewerkers bij te scholen en noemt daarbij de ‘Basiscursus ecologie en biodiversiteit’. In de tussenrapportgage is daarover nog niets vermeld, maar er blijkt inmiddels te zijn gestart met de cursussen. Alle medewerkers die met het thema te maken krijgen, worden in de gelegenheid gesteld hieraan deel te nemen.

Vervolg en ambitie

De volgende evaluatie zal vermoedelijk weer over twee jaar zijn. Op de vraag van Water Natuurlijk welke ambities het Dagelijks Bestuur voor de komende jaren ziet, is geen duidelijk antwoord gegeven. Wel gaf portefeuillehouder Pereboom aan dat meer rekening houden met de biodiversiteit een lopend proces is om het beter tussen de oren te krijgen. Het moet uiteindelijk in ons DNA gaan zitten.

Deltabijeenkomst

De levendige discussie in de bestuursvergadering bij de behandeling van dit onderwerp stemt hoopvol. We hebben het niet meer over nut en noodzaak, want dat is inmiddels overduidelijk. De discussie is meer inhoudelijk en gaat over kwaliteit. Enkele fracties vinden het onderwerp belangrijk genoeg om er binnenkort een Delta bijeenkomst aan te wijden. Dat zegde het Dagelijks Bestuur toe.
De fractie kijkt dan ook tevreden terug op wat in een paar jaar na indiening van een motie door Water Natuurlijk over biodiversiteit is bereikt.