Waterschap wordt partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Tot grote vreugde van Water Natuurlijk wordt waterschap Drents Overijsselse Delta partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Algemeen bestuur stemde op 19 januari 2021 unaniem in met de toetreding tot het Deltaplan. Namens Water Natuurlijk stemde Anna Veldhoen voor dit voorstel.

In 2020 zijn al meerdere besluiten genomen om de biodiversiteit te versterken. Zo werd in februari de notitie ‘Biodiversiteit – samen duurzaam verder’ aangenomen. Daarbij werd ook de motie van Water Natuurlijk unaniem aangenomen. Die richtte zich erop biodiversiteit te betrekken bij alle beleidsvoorstellen die betrekking hebben op inrichting en beheer, en spoorde ertoe aan om biodiversiteit integraal te betrekken bij de bedrijfsvoering.

Deltaplan

Biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen. In 2018 verenigden 19 partijen zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Inmiddels groeit het aantal deelnemers, en in 2020 hebben ook de gezamenlijke waterschappen zich via de Unie van Waterschappen ook aangesloten bij dit Deltaplan.

Toetreding van WDODelta

Het toetreden van waterschap Drents Overijsselse Delta, waartoe ChristenUnie, Water Natuurlijk en de fractie Natuur bij motie van 17 november 2020 hadden opgeroepen,  is een extra bevestiging dat het waterschap zich gaat inzetten voor biodiversiteit. Hierdoor wordt de inzet bovendien nog duidelijker zichtbaar voor de buitenwereld, en inspireert het waterschap hopelijk ook andere organisaties. Het samen optrekken met partners via het Deltaplan biedt kansen om elkaar te versterken en van elkaar te leren. Bij mooie woorden moet het uiteraard niet blijven: ook Water Natuurlijk blijft er op hameren om actie te ondernemen om de biodiversiteit te herstellen en versterken.

2020-11-17-motie-biodiversiteit