Brandbrief gemeenten over waterschapsbelasting

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het gebeurt niet vaak dat gemeentebesturen een brandbrief sturen aan het algemeen bestuur van het waterschap. Daarmee protesteerden ze tegen de hogere waterschapslasten. Te laat, zo bleek: ze hadden veel eerder moeten, en ook kúnnen reageren.

Normaal is er gewoon overleg tussen het betreffende college van B&W en het DB van het waterschap, maar vlak voor de laatste AB-vergadering van Groot Salland kwam er ineens een brandbrief van alle gemeentebesturen in ons gebied binnen. De gemeenten waren erachter gekomen dat de waterschapslasten voor de gemeenten sterk gestegen waren, en met de brief protesteerden ze daartegen. De brief kwam te laat binnen, maar op initiatief van Water Natuurlijk werd hij toch aan de agenda voor 17 december toegevoegd. Gemeenten moeten inderdaad veel meer betalen, maar het verwijt dat ze van niets wisten, klopt niet.

Kostenverschuiving door harmonisatie

Wat was er aan de hand? Op 4 januari 2016 moet het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta de nieuwe belastingtarieven vaststellen. In september is er in de besturen van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland al een voorlopig besluit over de zgn. kostentoedeling genomen. Tussen de huidige twee waterschappen zijn er flinke verschillen, in het nieuwe waterschap moet de belasting geharmoniseerd worden. Die harmonisatie leidt tot flinke verschuivingen: inwoners van Groot Salland betalen volgend jaar meer, die van Reest en Wieden minder. Bij de boeren is het andersom: die van Groot Salland betalen straks minder, die van Reest en Wieden (veel) meer. En vooral de beheerders van natuurterreinen gaan allemaal veel meer betalen. Elders op onze site schreven we er al over.

Waterschapsbelasting over wegen

Bij Reest en Wieden betalen de eigenaren van wegen –bijna altijd gemeenten- twee keer zoveel belasting per hectare als de eigenaren van landbouwgrond. En per 1 januari a.s. geldt dat voor het hele gebied van Drents Overijsselse Delta. Bij de behandeling van het voorstel vroeg Water Natuurlijk, als enige fractie, aandacht voor de positie van gemeenten. Het Dagelijks Bestuur zegde ons destijds toe de gemeenten tijdig te informeren.

De brief verraste ons dan ook, mar het antwoord van het DB stelde ons gerust. Al in september waren de gemeenten per brief geïnformeerd, en daarnaast hadden onze DB-leden de gemeentebestuurders ook rechtstreeks op de hoogte gebracht. De boodschap was dan blijkbaar toch niet goed overgekomen, of de communicatie binnen de gemeenten liet te wensen over. Op ons verzoek om nog eens, en nog wel dit jaar, met de gemeenten contact op te nemen werd door het DB positief gereageerd.

Nieuwe discussie in 2016

In de loop van 2016 zullen we in het AB van Waterschap Drents Overijsselse Delta opnieuw fundamenteel discussiëren over de kostentoedeling. Het belooft een pittige discussie te worden. De winst van deze, enigszins misplaatste, brandbrief van de gemeenten is in elk geval dat er nu niet alleen bij Water Natuurlijk, maar ook bij de andere fracties, begrip zou kunnen ontstaan voor de positie van gemeenten. Want de rekening voor een hoger tarief voor gemeenten, bedoeld om de tarieven voor boeren laag te houden, komt uiteindelijk toch weer bij de inwoners terecht.