Compromis geborgde zetels verdedigbaar voor Water Natuurlijk

Rode potloden
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Dinsdag 31 mei heeft de Tweede Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van D66 en GroenLinks over de geborgde zetels in de Waterschapsbesturen. Niet ongewijzigd, want de Kamer nam ook een amendement van de ChristenUnie aan: de geborgde zetels worden niet helemaal afgeschaft, maar beperkt tot vier per waterschap. Met dit compromis is Water Natuurlijk redelijk tevreden.

Water Natuurlijk is als grootste waterschapspartij van Nederland voorstander van het geheel afschaffen van geborgde zetels. Moderne democratie gaat ervan uit dat inwoners van een gebied de politieke gezagsdragers kiezen. Het benoemen van minimaal 7 en maximaal 9 bestuursleden door belangenorganisaties past daar niet in.

Compromis versterkt natuurbelang

Politiek bleek het wetsvoorstel een te grote stap. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft met het amendement in elk geval gekozen voor een sterkere democratische legitimatie: er blijven vier geborgde zetels, waarvan er twee voor de agrarische sector zijn en twee voor natuur. Bovendien vervalt de verplichting dat er minimaal één geborgde in het Dagelijks Bestuur zitting moet hebben.
De nieuwe verdeling tussen boeren en natuur brengt de invloed van beide sectoren in het bestuur meer in evenwicht. Dat maakt het compromis voor Water Natuurlijk verdedigbaar.

Behoud aantal zetels

Overigens blijft Water Natuurlijk van mening dat de eens per vier jaar gekozen vertegenwoordigers prima in staat zijn om naast het algemeen belang ook oog te hebben voor specifieke deelbelangen. Dat laten ze in de praktijk nu al zien. Daarom pleit Water Natuurlijk ook voor het behouden van het totale aantal zetels in elk waterschap, en daarmee voor vergroting van het aantal zetels dat door openbare verkiezingen wordt ingevuld.

Provincies aan zet

Nu de Tweede Kamer deze stap heeft gezet, roept Water Natuurlijk de Eerste Kamer op om ook akkoord te gaan en de wijzigingen voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 daadwerkelijk mogelijk te maken. De provincies zijn nu aan zet om, in samenspraak met de waterschappen, voortvarend de regelgeving aan te passen zodat de waterschapsverkiezingen via de nieuwe systematiek kunnen verlopen.