De eerste Ontwerpverordeningen van het fusie-Waterschap

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De eerste vier verordeningen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn gepubliceerd. Tot en met 2 november kunnen zienswijzen worden ingediend.

De voorbereidingscommissie voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) (in oprichting) heeft de volgende verordeningen in ontwerp vastgesteld:

  1. Inspraak- en participatieverordening: deze verordening regelt wanneer en op welke manier belanghebbenden en ingezetenen worden betrokken bij de voorbereiding van besluiten en beleid.
  2. Verordening elektronische bekendmaking: deze verordening bevat bepalingen over de wijze waarop WDOD besluiten en kennisgevingen over het ter inzage leggen van ontwerp-besluiten elektronisch zal bekendmaken.
  3. Verordening elektronisch berichtenverkeer: deze biedt de wettelijke basis voor het creëren van elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven. Deze verordening is een aanvullende regeling op bestaande hogere wettelijke regelingen, zoals het Waterbesluit en de Waterregeling.
  4. Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer: deze regelt hoe de kosten van het waterschap worden verdeeld over de verschillende categorieën belastingbetalers. Deze verordening is gebaseerd op de waarden en oppervlakten van onroerende zaken op de peildatum 1 januari 2014.

De vier ontwerp-verordeningen worden nu al ter inzage gelegd omdat ze direct bij de start van het Waterschap Drents Overijsselse Delta moeten worden vastgesteld. Dat gebeurt in de installatievergadering die vooralsnog is gepland op 4 januari 2016.

Meer informatie over de ontwerp-verordeningen is te vinden op overheid.nl.