Duurzame slibverwerking zuivering Echten

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van 25 februari 2020 stonden duurzame alternatieven voor de slibvergisting van  Rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Echten op de agenda. De huidige slibgisting ligt sinds 2019 stil en moet worden aangepast. Door de stikstofuitspraak is het eerder gekozen voorkeursalternatief niet vergunbaar. Daarom zijn nieuwe, duurzame alternatieven uitgewerkt. Op 28 april kiest het waterschap een nieuw voorkeursalternatief.

Op rioolwaterzuiveringsinstallaties komt zuiveringsslib vrij. Dat wordt in veel gevallen vergist, wat hernieuwbaar biogas oplevert en de slibhoeveelheid verkleint. Waterschap DODelta vergist het slib op rwzi Deventer, rwzi Zwolle en tot vorig jaar op rwzi Echten. De slibgistingsinstallatie op rwzi Echten is eind 2018 uit bedrijf genomen, onder meer omdat de veiligheid niet meer kon worden gewaarborgd. Het waterschap wil de slibgisting aanpassen en zo snel mogelijk weer in bedrijf nemen.

Duurzame alternatieven

Om de installatie weer te kunnen gebruiken zijn vier alternatieven uitgewerkt. Als vijfde optie is gekeken naar het slopen van de installatie. De alternatieven maken gebruik van een combinatie van duurzame technieken: de productie van groengas, aquathermie en het afvangen van CO2 voor nuttig hergebruik. Water Natuurlijk is blij dat het waterschap zo nadrukkelijk kijkt naar een duurzame en toekomstbestendige slibvergisting op rwzi Echten.

Meer tijd nodig

Tijdens de AB-vergadering bleek dat veel partijen vragen hadden over de aanpassingen aan de slibverwerkingsinstallatie. Daarom neemt het waterschap nu de tijd om alle vragen te beantwoorden, waarna het Algemeen Bestuur een gedegen afweging kan maken voor een breed gedragen voorkeursalternatief. Dat gebeurt in de AB-vergadering op 28 april. Water Natuurlijk betreurt dat hierdoor extra vertraging optreedt, maar vertrouwt erop dat hiermee uiteindelijk een keuze worden gemaakt waarmee het waterschap klaar is voor een duurzame toekomst.