waterzuivering

Duurzame slibverwerking zuivering Echten

Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van 25 februari 2020 stonden duurzame alternatieven voor de slibvergisting van  Rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Echten op de agenda. De huidige slibgisting ligt sinds 2019 stil en moet worden aangepast. Door de stikstofuitspraak is het eerder gekozen voorkeursalternatief niet vergunbaar. Daarom zijn nieuwe, duurzame alternatieven uitgewerkt. Op 28 april kiest het waterschap een nieuw voorkeursalternatief.

Contract slibverwerking getekend

De komende 20 jaar is Waterschap Drents Overijsselse Delta verzekerd van afvoer van het slib uit de rioolwaterzuiveringen. DB-lid Marion Wichard ondertekende 31 januari het contract waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Water Natuurlijk is blij dat op termijn ook fosfaat kan worden teruggewonnen.

Medicijnresten uit Drents water

Op 22 maart is het internationale Wereld Waterdag. Een dag bij uitstek om met experts, adviseurs, bestuurders en andere belangstellenden in gesprek te gaan over de kwaliteit van het Drentse water.

Laatste fractievergadering 2016

Op woensdag 14 december om 19.30 uur vergadert de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta voor de laatste keer in 2016. De fractie voorbereidt daarin de AB-vergadering van het Waterschap voor, waar de aanpak van medicijnresten op de agenda staat.