Wat zijn de voordelen van de fusie?

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De uitgebreide vraag is: “Onlangs heeft het waterschapsbestuur groen licht gegeven voor een fusie met Reest en Wieden. Kunt u mij vertellen waarom u daar mee heeft ingestemd en wat de voordelen zijn voor de ingezetenen van Groot Salland?”

Voor de duidelijkheid: de fractie van Water Natuurlijk Groot Salland heeft niet ingestemd met de fusie van Waterschap Groot Salland met Reest en Wieden. Zie ook het bericht van 3 december elders op onze site.

Het initiatief tot een fusie is begin 2014 genomen door Reest & Wieden, een relatief klein waterschap. Voor Water Natuurlijk Groot Salland was nut en noodzaak niet direct zichtbaar. Daarom is op aandringen van Water Natuurlijk in de loop van 2014 een visie op de toekomst van het waterschap in 2025 opgesteld. Daaruit blijkt niet dat een fusie noodzakelijk is om ook in de toekomst de taken van het waterschap goed te kunnen uitvoeren. Er zouden op termijn financiële voordelen kunnen zijn, al laten fusies elders zien dat opschaling niet perse leidt tot kostenbesparing.

Financiën, schaal en tempo

Hoewel Water Natuurlijk niet principieel tegen een fusie is, waren er drie zwaarwegende punten om toch tegen het voorstel te stemmen. Het eerste is de onzekerheid over de tarieven voor de inwoners van Groot Salland: wij vrezen dat de nog vast te stellen tarievenstructuur opnieuw een verhoging van de waterschapsbelasting voor de inwoners van Groot Salland opleveren. Het tweede punt is dat het nieuwe waterschap zo’n groot oppervlak beslaat -het wordt het op één na grootste van Nederland- dat kleinschaligheid en maatwerk absoluut noodzakelijk zijn om het contact met de mensen in het gebied niet te verliezen. We zijn er in elk geval wel in geslaagd om “grootschalig regisseren – kleinschalig uitvoeren” als leidend principe bij de fusie vast te leggen, maar over de invulling ervan was op 3 december nog niets bekend. En hier komt nog bij dat het tempo waarin de fusie geregeld moet worden zó hoog is, dat dat al snel tot onzorgvuldigheden of echte missers kan leiden.

Vinger aan de pols

Weliswaar heeft Water Natuurlijk tegen de fusie gestemd, maar nu het besluit democratisch is genomen, zal onze fractie meewerken aan een zo goed mogelijke uitvoering. Dat wil zeggen dat wij de vinger stevig aan de pols houden, zowel bij de manier waarop het nieuwe waterschap het principe van kleinschaligheid invult, als bij de vaststelling van de nieuwe tarievenstructuur. Dat ligt voor een deel bij de nieuwe fractie die na 18 maart aantreedt.