Geef natuur een stem bij Witteveenseleiding

Witteveenseleiding
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het waterschap is gestart met de uitvoering van het project Witteveenseleiding. Water Natuurlijk wil, net als de fractie natuur, dat natuurorganisaties beter worden betrokken bij de concrete uitwerking.

In 2014 besloot het algemeen bestuur de Witteveenseleiding (tussen Nieuw Heeten en de Sallandse Heuvelrug) aan te pakken. Zowel wat betreft de kwantiteit -het vasthouden en afvoeren- als wat betreft de waterkwaliteit was verbetering nodig. Het projectplan leidde in 2014 tot protesten van boeren, en daarom was destijds een extra communicatieronde nodig.

Natuurorganisaties moeten meepraten

Nu de uitwerking is gestart, heeft LTO Salland de samenwerking gezocht. LTO heeft het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer gestart, een initiatief waar Water Natuurlijk erg blij mee was. De landbouw blijkt nu goed betrokken te zijn bij de uitwerking van het plan voor de Witteveensleiding.
Over de betrokkenheid van de natuurorganisaties waren er nog zorgen. Henk Hengeveld (fractie eigenaren natuurterreinen) legde daar in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 mei de vinger bij, en Water Natuurlijk steunde hem daarin.

Het DB zegde toe alle relevante partijen goed te betrekken bij de uitwerking.