Veiliger dijken, mooi landschap met HWBP

Hoog water in de IJssel
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het waterschap DOD heeft een forse opgave om de veiligheid van de dijken te versterken, vooral langs de IJssel en Vecht. Water Natuurlijk wil dat zoveel mogelijk wordt gekoppeld met andere projecten, met aandacht voor landschappelijke inpassing en betrokkenheid van de plaatselijke bevolking.

Landelijk is het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) herijkt. Daarbij is niet alleen de kans op overstroming bij een dijkdoorbraak meegenomen, maar ook de gevolgen ervan. Voor het waterschap blijft het een grote opgave, maar de urgentie voor de uitvoering is gedaald.

Inpassen in landschap

In de AB-vergadering van 23 februari gaf Obe Brandsma aan dat de veiligheid leidend is, maar dat Water Natuurlijk zich goed kan vinden in de herijking en de voorgelegde programmatische aanpak waarbij grote pieken in uitvoering en financiering worden voorkomen. Water Natuurlijk wil de kansen om de dijkversterking gezamenlijk op te pakken met andere projecten, zo goed mogelijk benutten. Ook zet de fractie in op een goede landschappelijke inpassing, waar de plaatselijke bewoners vroegtijdig bij worden betrokken.

Risicoanalyse

De kosten voor de uitvoering komen voor 90 procent uit het landelijke HWBP; voor 10 procent ligt de financiering bij het waterschap DODelta. Gezien de omvang van het programma, heeft Water Natuurlijk gevraagd om een goede risicoanalyse, zodat financiële tegenvallers worden voorkomen.