Klankbordbijeenkomst over aanpassing belastingstelsel

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De Unie van Waterschappen heeft de commissie Klaver gevraagd te onderzoeken of het stelsel van waterschapsbelastingen zou moeten worden aangepast. De commissie heeft een tussenrapportage gepresenteerd op een klankbordbijeenkomst. Fractielid Piet de Noord was erbij.

De rapportage van de commissie geeft wel degelijk aanknopingspunten voor wat Water Natuurlijk wil: een rechtvaardig systeem, gebaseerd op principes als “de vervuiler betaalt” en “wie profijt heeft betaalt”. Maar vanzelf gaat dat niet, daarvoor moet nog wel de nodige druk worden uitgeoefend. De commissie neemt de tijd: op heel korte termijn zijn geen voorstellen te verwachten.
De Commissie Aanpassing Belastingstelsel (onder voorzitterschap van Dijkgraaf Hetty Klaver van Waterschap Zuiderzeeland) heeft in de afgelopen maanden met afgevaardigden van alle waterschappen, ruim 150 mensen, gesproken en verder met belangenorganisaties als VNO-NCW. MKB Nederland, LTO en de vereniging Eigen Huis. De commissie  doet verslag van die gesprekken in een tussenrapportage.

Duurzame aanpassing

De commissie constateert dat op de middellange termijn het huidige belastingstelsel niet meer gehandhaafd kan worden.  De vertegenwoordigers van de waterschappen geven het huidige systeem nu nog een 6 à 7, maar gevraagd naar de toekomstbestendigheid wordt het een 4 à 5. De commissie wil een duurzame aanpassing, en komt daarom niet met voorstellen voor de korte termijn.

Goed gedrag niet beloond

Opvallend is dat in bijna alle waterschappen het idee is dat natuur te weinig bijdraagt aan de zgn. watersysteemheffing. Even opvallend: LTO vindt dat niet. In het algemeen wordt het als een probleem gezien dat er geen relatie is tussen de hoogte van de belasting en de mate waarin een groep profijt heeft of veroorzaker is. Zo betalen tweepersoonshuishoudens voor de verontreinigingsheffing net zoveel als huishoudens met 3 of meer personen, wordt vervuiling door erfafspoeling in de landbouw niet belast en wordt onvoldoende gekeken wie er profiteert van het werk van de waterschappen. Het belastingstelsel beloont goed gedrag niet: wie de regenpijp afkoppelt van het riool bespaart het waterschap geld, maar ziet dat niet terug in de belastingaanslag.

Aanknopingspunten

Er is alle reden voor Water Natuurlijk om alert te zijn: de roep om natuur zwaarder te belasten is sterk. Maar deze tussenrapportage biedt ook aanknopingspunten om via een aanpassing van het stelsel de veroorzaker te belasten en goed gedrag te belonen.

1 Reactie
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Jan Nieuwenhuis
Gast
Jan Nieuwenhuis
26 mei 2016 23:21

In de vervolgfase zal er een bredere uitvraag/consultatie van stakeholders gedaan moeten worden. Helaas is de Vereniging Eigen Huis niet ingegaan op een uitnodiging van de CAB (een gemiste kans) en volstond men met een schriftelijke inbreng. Maar ook een Woonbond, corporatiekoepel Aedes of de Consumentenbond zijn zeker partijen waarmee men het gesprek ook mee aan moet gaan.