Komen er nu medicijnresten in mijn drinkwater?

medicijnendoosjes
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

“Ik hoorde dat de waterzuiveringsinstallatie SLIK, waarin 8 miljoen is geïnvesteerd, wordt stopgezet, omdat het te duur is, en dat de Isalaklinieken het afvalwater in de riolering dumpen. Ik ben erg bezorgd over de gevolgen van medicijnresten in grond- en oppervlaktewater, en ook in mijn drinkwater. Ook maak ik mij zorgen dat door het stoppen van dit project er veel kennis verloren gaat bij het waterschap.” Deze hartenkreet kreeg Water Natuurlijk onlangs per mail toegestuurd. Een kort antwoord geven, lukt niet: het SLIK-project is een complex verhaal. 

Duidelijk is dat er veel geld mee gemoeid is. Als Water Natuurlijk vinden we overigens wel dat dat goed is besteed. Doel van het SLIK-NOPILLS-project was te onderzoeken of en hoe het mogelijk is om medicijnresten te verwijderen uit het afvalwater van ziekenhuizen, en te bekijken of dit een goede oplossing zou kunnen zijn voor brede toepassing. Het eindoordeel was dat de onderzochte methode technisch weliswaar mogelijk is, maar te duur om op uitgebreide schaal toegepast te kunnen worden. Natuurlijk is het een tegenvaller dat de SLIK methode erg kostbaar blijkt te zijn.

Vervolgonderzoek

Bij een mogelijk vervolgonderzoek was inderdaad de medewerking van de Isala Klinieken minimaal: Isala stelde zich op het standpunt te voldoen aan de huidige regelgeving. Vandaar dat het waterschap op zoek is gegaan naar andere partners voor onderzoek naar methoden om te voorkomen dat de medicijnresten in het water komen. Bijvoorbeeld het project GRIP op medicijnresten, waarbij wordt samengewerkt met het ziekenhuis in Deventer. Ook elders vindt onderzoek plaats hoe medicijnresten (en overigens ook allerlei andere vervuilende stoffen, zoals gewasbeschermingsmiddelen) beter / sneller / goedkoper uit het milieu gehaald kunnen worden of nog beter helemaal niet in het milieu terecht komen. Vervuiling van het drinkwater is overigens niet aan de orde: dat is absoluut veilig.

Milieuvriendelijker medicijnen

Het waterschap heeft contacten gelegd met de farmaceutische industrie, de zorgverzekeraars etc. om te overleggen over meer milieuvriendelijke medicijnen. Vanuit de regio is een brief gestuurd naar de Minister en de Tweede Kamer om strengere regelgeving op het gebied van de ‘nieuwe’ milieubedreigende stoffen op korte termijn door te voeren. En in Meppel loopt een proef met de plaatselijke artsen en apothekers om -indien mogelijk en beschikbaar- bij het voorschrijven van medicijnen de minst schadelijke voor te schrijven.

Kennis blijft beschikbaar

Water Natuurlijk begrijpt de zorg van de vragensteller over het verdwijnen van kennis bij het waterschap, maar die is niet nodig: alle kennis en informatie over de diverse projecten is breed gedeeld, en het waterschap blijft met andere onderzoeken op dit terrein beslist actief.

Lange adem

In het verkiezingsprogramma heeft Water Natuurlijk ook expliciet aandacht gevraagd voor de problematiek rond medicijnresten, waarbij we overigens preventie nog altijd de beste optie vinden. Water Natuurlijk zet zich daarom ook in voor aanpassing van wet- en regelgeving. Dat is een kwestie van lange adem, maar we zien gelukkig wel dat er steeds meer (politieke) aandacht is voor dit probleem.