Maaien in het broedseizoen, mag dat wel?

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

“Ik las in De Stentor dat het waterschap nu al begint met het maaien van watergangen en slootkanten. Dat is een maand eerder dan normaal, en dus midden in het broedseizoen van kuifeenden en andere watervogels. Mag dat zomaar?”

De vragensteller maakt zich zorgen, omdat er deze maand nog veel broedende eenden en watervogels zijn. Kuifeenden bijvoorbeeld gaan pas broeden in mei, en in het Lierderbroek en de Molenpolder (globaal tussen Zwolle en Heino) zitten aardig wat van die kuifeenden.

Het is inderdaad zo dat het waterschap begint met maaien, omdat er door het mooie weer veel sloten nu al dichtgroeien met waterplanten. Daardoor wordt de aan- en afvoer van water belemmerd. Een goede doorstroming van water is belangrijk om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.

Gedragscode

Water Natuurlijk heeft zich ervan verzekerd dat het waterschap zeker niet overal voortijdig maait, maar alleen op de plaatsen waar het echt noodzakelijk is, en dat het waterschap ook dan rekening houd met flora en fauna, en werkt volgens de gedragscode Flora- en Faunawet. Het gaat niet alleen om broedende vogels: ook paaiende vissen en amfibieën die eitjes afzetten mogen niet worden verstoord, en beschermde planten moeten worden ontzien.

Op plaatsen waar er geen urgent probleem met de waterdoorvoer is, gaat het waterschap pas na 1 juni – de normale datum- aan de slag. Overigens geldt ook dan de gedragscode Flora- en Faunawet.