Nog meer verordeningen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Opnieuw zijn er drie Ontwerpverordeningen van het fusiewaterschap Drents Overijsselse Delta gepubliceerd. Zienswijzen kunnen t/m 20 november worden ingediend.

De voorbereidingscommissie voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (in oprichting) heeft een ontwerp Bezwarenverordening vastgesteld die de procedure beschrijft voor het indienen van en de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten van het waterschapsbestuur.
De tweede is de Procedureverordening Nadeelcompensatie, die gaat over de vergoeding van schade als gevolg van rechtmatig besluiten of handelen van het waterschap, en de derde ontwerpverordening is de subsidieverordening: aan welke eisen moet een subsidieaanvraag voldoen, hoe wordt die afgehandeld en op welke wijze moet verantwoording worden afgelegd.

Definitieve vaststelling van alle ontwerp-verordeningen moet plaatsvinden in de allereerste vergadering van het nieuwe waterschap. Waarschijnlijk is dat op 4 januari 2015.

Meer informatie over deze drie ter inzage gelegde ontwerpverordeningen: officielebekendmakingen.nl