Piet de Noord in auditcommissie

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de AB-vergadering van 31 mei is een auditcommissie ingesteld. Water Natuurlijk is tevreden dat Piet de Noord, als “financiële man” van de fractie, is benoemd tot commissielid.

De auditcommissie is als het ware een ‘vooruitgeschoven post’ van het Algemeen Bestuur: belangrijke taken zijn het adviseren van het AB over de aanbesteding bij de accountantskeuze, het periode afstemmen met de accountant en het bespreken van de jaarrekening met de accountant en daarover rapporteren aan het AB.
Bij de samenstelling van de commissie is vooral gekeken naar kwaliteit en affiniteit met het onderwerp. Piet de Noord scoort op beide punten, en de fractie is daarom blij dat zijn kandidatuur door de andere partijen werd gesteund.

Geen rekenkamercommissie

Met de instelling van een auditcommissie is de controle op met name de rechtmatigheid van de uitgaven geborgd. Wat betreft doelmatigheid en doeltreffendheid zijn er enkele instrumenten die de controlerende taak van het AB kunnen ondersteunen. Water Natuurlijk zal de vinger aan de pols houden of dat voor de korte termijn voldoende is, of dat er nog aanvullende instrumenten, zoals een rekenkamer of rekenkamercommissie, wenselijk zijn. Vooralsnog lijkt de meerderheid van het AB geen behoefte te hebben aan versterking van hun controlerende taken.