Hoe gaan we de Soestwetering herinrichten?

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Waterschap Groot Salland hield diverse bijeenkomsten over de herinrichting van de Soestwetering en de Breebroeksleiding (het gebied tussen het Overijssels kanaal en de Holterberg, ten noorden van de weg Holten-Deventer). Die herinrichting moet de waterkwaliteit verbeteren, de obstakels voor de vissen wegnemen, en ook 14 hectare waterberging realiseren.

Deze doelen vloeien voort uit de KRW (Kaderregeling water) en het Waterbeheer in de 21e eeuw (WB21). De herinrichting geeft ook de mogelijkheid het beheer en onderhoud aan te passen. In het gebied werden drie startbijeenkomsten belegd. Water Natuurlijk fractielid Piet de Noord was erbij in Lettele op 2 december. Het blijkt nog niet gemakkelijk: “in verbinding met de omgeving”.

Samen optrekken

Het was aardig vol in het zaaltje van De Koerkamp in Lettele. Ongeveer 60 belanghebbenden waren op de uitnodiging van Waterschap Groot Salland en LTO Salland afgekomen. Want waterschap en LTO Salland trekken samen op in dit project. Het LTO wil met zijn Deltaplan Agrarisch Waterbeheer de waterhuishouding op de boerenbedrijven verbeteren. Dat past goed bij wat het waterschap wil. En wat ligt er dan meer voor de hand dan samen optrekken.

Wennen aan nieuwe werkwijze

Projectleider Hilde Buitelaar van het waterschap schetste de kaders en nodigde de aanwezigen uit mee te denken en met ideeën te komen. Ze vond niet onmiddellijk een gewillig gehoor. De eerste sprekers uit de zaal vonden het te vaag, misten een concreet plan waarop ze konden reageren. De verwachtingen van deze bezoekers waren duidelijk anders. Ook voor de bewoners van het gebied is het blijkbaar nog niet altijd vanzelfsprekend mee te denken. In het nieuwe bestuursprogramma staat “in verbinding met de samenleving” centraal. Daar moeten ook onze inwoners en de agrariërs nog aan wennen.

Nieuw beheer en onderhoud

Een ander gesprekspunt was het beheer en onderhoud. Er was kritiek: “waarom moet het waterschap door mijn maïs, net een paar dagen voordat ik het ga oogsten?”. Opnieuw wilde men graag meer duidelijkheid. Het AB had net de evaluatie behandeld en de conclusie was dat het echt anders moet. Zie daarvoor het eerdere bericht van Water Natuurlijk naar aanleiding van de AB-vergadering. DB-lid Henk Oegema moest daarover dan ook melden dat het beleid voor de toekomst nog open lag. En toen begonnen toch de eerste ideeën uit de zaal te komen. “Breng dat maaisel maar bij mij, ik wil het graag verwerken”.

Kleine groepjes, veel ideeën

Na de presentaties werd er nog lang in groepjes nagepraat. In kleinere groepen komen er wel ideeën, zo bleek. Het begon afhoudend, maar eindigde dan toch geanimeerd. Grote, plenaire, bijeenkomsten hebben duidelijk beperkingen, dat is wel duidelijk. Wat ook duidelijk werd op deze avond is dat er echt haast geboden is met de nieuwe visie op beheer en onderhoud. Want nu heb je de betrokken boeren alleen maar onduidelijkheid te bieden.