Stap in robuuste verbinding Wieden en Weerribben

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Tijdens de algemene  bestuursvergadering van het waterschap op 31 januari moest worden besloten over de peilverhoging, en daarmee de herinrichting van het gebied Noordmanen dat naar verwachting in 2025-2026 start. Water Natuurlijk heeft waardering voor het zorgvuldige proces en de monitoring, en stemde daarom bij monde van Ed Piek in met het voorstel.

Ruim 7 jaar geleden hebben de provincie Overijssel en de Overijsselse waterschappen het Akkoord “Samen werkt beter” gesloten voor de hydrologische maatregelen ten behoeve van de  Natura 2000 en PAS.

Voor het realiseren van de daaraan gekoppelde natuuropgave voor het gebied Noordmanen is een peilaanpassing noodzakelijk. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van een robuuste verbinding tussen Wieden en Weerribben. Een peilverhoging heeft direct een positieve uitwerking op de flora en fauna in dit grootste moerasgebied van noordwest Europa. Natura 2000 doelsoorten als vuurvlinder, porseleinhoen en grote karekiet gaan hier ongetwijfeld van profiteren.
Hiermee wordt tevens een belangrijke stap gezet in het stoppen van een verdere bodemdaling  op een oppervlakte van 291 ha. veenweide.

Geleidelijke invoering

Er is gekozen voor een geleidelijke verhoging van het peil waardoor de effecten goed gemonitord kunnen worden op woningen in de directe omgeving. De zorg uit de omgeving voor mogelijk negatieve effecten op woningen is begrijpelijk, en de inrichtingswerkzaamheden die samenhangen met de peilverhoging vragen dan ook om een zorgvuldig proces. De stapsgewijze invoering en de monitoring staan hiervoor garant. Water Natuurlijk heeft dan ook bij monde van Ed Piek ingestemd met de peilverhoging.