Te weinig vorderingen bij duurzaam omgaan met maaisel

maaisel
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In het beleidsvoorstel voor beheer en onderhoud van het watersysteem lag de nadruk sterk op hoe om te gaan met vergoedingen voor ontvangst van maaisel en bagger. Water Natuurlijk was teleurgesteld over de vorderingen voor het duurzaam omgaan met maaisel. Dit komt pas in een volgende fase aan de orde in het kader van DuurzaamDoen.

Het voorstel voor inrichting beheer en onderhoud op maat (IBOOM) stond 31 oktober op de agenda van het AB. Het voorstel gaat uit van een ontvangstplicht van maaisel bij regulier onderhoud. Alleen bij overmatige ontvangst van maaisel of bagger kan een vergoeding aan de orde zijn. Voor hoe om te gaan met het verwerken van het maaisel werden alleen enkele varianten in beeld gebracht.

Maaisel afvoeren voor betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit

Op dit moment blijft bij het onderhoud door het waterschap het meeste maaisel liggen en wordt slechts een fractie afgevoerd. Obe Brandsma gaf aan dat Water Natuurlijk voor het beheer en onderhoud toe wil naar het afvoeren en hergebruik van maaisel en bagger, zodat onderhoudspaden en taluds langs watergangen overgaan naar niet bemeste, bloemrijke randen. Dit leidt tot een betere waterkwaliteit, omdat er geen uitspoeling van voedingstoffen plaatsvindt. Het leidt ook tot minder onkruiddruk voor de landbouw, bloemrijke linten langs watergangen en een aantrekkelijk landschap voor bewoners en recreanten. Het waterschap heeft hierin een voorbeeldfunctie.

Maaisel lokaal inzetten als bodemverbeteraar

Obe Brandsma pleitte bij afvoer van het maaisel eerst in te zetten op het lokaal sluiten van kringlopen. Het maaisel is goed bruikbaar voor bodemverbetering op akkers en maispercelen bij aanliggende boeren, maar ook in het veenweidegebied liggen kansen. Pas als lokaal gebruik van het maaisel niet mogelijk is, komen andere mogelijkheden als vergisting of het maaisel gebruiken als grondstof voor palen e.d. aan de orde. Dit vraagt een gebiedsgerichte aanpak, samen met de betrokken agrariërs. Door dit samen op te pakken, vergroten we het draagvlak en de betrokkenheid bij het waterbeheer.
Het sluiten van kringlopen werd door meerdere fracties in het bestuur bepleit. Dit krijgt een vervolg in het kader van DuurzaamDOEN.

Naar natuurvriendelijk beheer eigendommen waterschap

Schouwpaden en taluds die in eigendom en beheer zijn van het waterschap, worden niet bemest. Ook worden hier ook geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dit leidt tot een betere waterkwaliteit. Water Natuurlijk vindt dat voor eigendommen van het waterschap die in gebruik worden gegeven aan boeren dezelfde spelregels moeten gelden. Het Dagelijks Bestuur heeft toegezegd dat dit punt nader aan de orde zal worden gesteld aan het algemeen Bestuur.