Transparantie bij subsidie voor hoogwaterbescherming

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het AB kreeg in haar vergadering van 20 april het voorstel om een bestemmingsreserve in te richten voor de projecten die het waterschap uitvoert voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Uitgangspunt is dat bij het einde van het HWBP-programma, in 2050, deze bestemmingsreserve is uitgeput. Uit oogpunt van rolzuiverheid, betrouwbaarheid en transparantie stemde Water Natuurlijk van harte in met dit voorstel.

Het inrichten van deze bestemmingsreserve past prima in de gemaakte afspraken tussen de HWBP-alliantie, d.w.z. de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat, over financiering. Zo kan er geen onduidelijkheid ontstaan over de vraag of bijdragen in de vorm van subsidies daadwerkelijk worden ingezet voor deze HWBP-projecten. Hiermee toont Waterschap DODelta aan rolzuiver, transparant en betrouwbaar om met overheidsmiddelen om te gaan. Bovendien is het waterschap hiermee solidair met de andere nettobetalers uit de alliantie.

Transparant

Bij monde van Wim Konter vond Water Natuurlijk dit dan ook een prima voorstel. “Hiermee introduceren we een mooie risiconivellering voor het imposante HWBP-programma. Financiële meevallers komen in een eigen reserve en kunnen mogelijke missers met financiële consequenties opvangen. Maar minstens zo belangrijk is dat we als grote subsidieontvanger nadrukkelijk voldoen aan de alliantieprincipes solidair en transparant.”
De inleiding van portefeuillehouder Herman Odink was voor Water Natuurlijk aanleiding meteen in te stemmen met de inrichting van deze bestemmingsreserve voor het HWBP-programma.