Wim Konter

Koeien in overstroomd gebied.

Vragen van Water Natuurlijk eindelijk beantwoord

Water Natuurlijk stelde al in de vergadering van 27 juni vier vragen over een brief van de Deltacommissaris over ruimtelijke opgaven. De brief ademde de urgentie uit nú aan de slag te gaan met de kaders “water en bodem sturend”. De houding van het op dat moment net geïnstalleerde Dagelijks Bestuur en de afgegeven signalen door de coalitiepartijen waren voor Water Natuurlijk aanleiding voor zorgen en voor vragen aan het DB. Die werden op 26 september grotendeels weggenomen.

WN akkoord met extra geld voor een duurzamer toekomst

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 september stemde Water Natuurlijk in met een extra investering van 592.200 euro voor vervangingen aan diverse gemalen, persleidingen en rioolwaterzuiveringen. Ook de pilot Data -gedreven sturing RWZI’s beoordeelde de fractie positief.

Kinderen op een steiger

Oproep Deltacommissaris: sta stil bij langetermijngevolgen van keuzes

Op de agenda van het Algemeen Bestuur van 27 juni was onder agendapunt “Ingekomen stukken” een brief van de Deltacommissaris opgenomen. Daarin deed hij een oproep om samen te werken aan de urgente opgaven die voor ons liggen. Na vragen van Water Natuurlijk krijgt de brief de aandacht die hij verdient: de brief zal worden geagendeerd voor de AB-vergadering van 18 juli.

Water Natuurlijk stemt in met duurste project ooit van Waterschap Drents Overijsselse Delta

300 miljoen euro, daar ging het 7 maart over tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur. Op de agenda stond de kredietaanvraag “Realisatiefase HWBP stadsdijken”. Eerder had het AB al ingestemd met een bedrag van 31 miljoen, nu kwam daar nog eens 270 miljoen euro bij. Het grootste deel wordt betaald door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), maar 10 procent komt voor rekening van WDOD, een slordige 30 miljoen dus. Een groot bedrag, maar daar staat een waterveilig Zwolle en omstreken tegenover.

Water Natuurlijk akkoord met 61 miljoen voor dijkverbetering Zwolle-Olst

Het Algemeen Bestuur behandelde op 13 december 2022 de finale kredietaanvraag voor de planfase van het project IJsselwerken Zwolle-Olst. Voor deze planfase is een totaalkrediet van 61 miljoen euro nodig, waarvan ca. 10% voor rekening komt van het waterschap. Water Natuurlijk gaat bij zo’n bedrag niet over één nacht ijs, maar het voorstel was helemaal in lijn met de deelkredieten waarmee al eerder was ingestemd. Ondanks zorgen over het toenemende risico op kostenstijging stemde Wim Konter daarom toch in met de kredietaanvraag.

Zijn we nog veilig nu de dijken niet voldoen?

Agendapunt 5d van de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december betrof de “Terugkoppeling resultaten eerste landelijke wettelijke beoordeling primaire waterkeringen WDODelta”. Ondanks het belang en de grote hoeveelheid bijlagen een hamerstuk. Toch vroeg Water Natuurlijk in de AB-vergadering hiervoor aandacht.