Wim Konter

Beschoeiing, bruggen en baggeren: onderhoud of investering?

Op de agenda van het AB van 19 april 2022 stond onder de hamerstukken het project “Groot onderhoud de Beek, IJsselmuiden”. Ondanks de status hamerstuk vroeg Water Natuurlijk aandacht voor dit project. Geen vragen of opmerkingen over het voorstel zelf, maar een vraag naar aanleiding van: heeft het Dagelijks Bestuur wel voldoende zicht op het risico dat bij beschoeiingen, bruggen en baggeren het onderhoud verandert in investeringen vanwege de complexiteit en omvang van de kosten. 

damwanden

Voorschot van 10 miljoen: fors, maar onvermijdelijk

Voor de dijkverbetering Stadsdijken Zwolle zijn veel lange damwanden nodig. Vanwege de oorlog in Oekraïne staat de levering daarvan onder druk. Om tijdige beschikbaarheid van de damwanden te garanderen, vroeg het dagelijks bestuur een voorschotkrediet van 10 miljoen euro. Een fors bedrag, zo vond ook de portefeuillehouder. 

Zwartewater Zwolle

Werk aan waterveiligheid Zwolse Stadsdijken stap verder

In het AB van 22 maart 2022 stond het projectplan “Waterwet Stadsdijken Zwolle” op de agenda. De vraag aan het AB was om het projectplan, inclusief de onderliggende onderzoeken en documenten, vast te stellen. Dat gebeurde ook. Nu is het aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel om het plan goed te keuren, zodat verder gewerkt kan worden aan een optimale waterveiligheid in en rond Zwolle.

Meer geld nodig voor voorbereiding dijkverbetering Zwolle-Olst

De 7,5 miljoen euro die voor het HWBP-project Dijkverbetering Zwolle-Olst werd gevraagd aan het Algemeen Bestuur, komt bovenop het in september 2020 aangevraagde voorschotkrediet van 14,8 miljoen. De uitwerkingen van het voorkeursalternatief van dit complexe project blijkt meer tijd te vragen dan voorzien. De totale kosten van het project stijgen niet. Water Natuurlijk had enkele kritische vragen, maar kon na toelichting instemmen met het kredietvoorstel.

Emissieloze restauratie Stenendijk Hasselt

Wie A heeft gezegd, moet nu ook B zeggen. Zo begon Water Natuurlijk aan de behandeling van de kredietaanvraag voor de versterkingswerkzaamheden van de Stenendijk in Hasselt. Deze kredietaanvraag stond op de agenda van de AB-vergadering van 14 december. Met instemming van het AB starten de werkzaamheden medio 2022.