Waarmaken ambities Watervisie vraagt scherpe begroting

SONY DSC
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Obe Brandsma sprak in het AB van 17 november veel waardering uit voor de meer doelgerichte begroting voor 2021.  De kosten stijgen en we moeten komen tot een ombuiging, maar Water Natuurlijk wil vasthouden aan de ambities en de koers in de Watervisie. Hiervoor zullen we scherp aan de wind moeten zeilen. Voor 2021 ligt hiervoor een goed voorstel.

Gelijktijdig met de begroting werd ook de 2e bestuursrapportage besproken. Obe Brandsma sprak zijn waardering uit aan de organisatie, dat ondanks Corona, het grootste deel van de werkzaamheden van het waterschap gewoon doorgaat. Ook mooi dat we een op positief saldo van 0.9 miljoen staan.

Zorg over uitvoering WOM-programma

Water Natuurlijk blijft bezorgd over de voortgang van het Water-Op-Maat programma. Er wordt nu ingezet op een herprogrammering, waarbij de inzet is dat alle maatregelen in 2027 zijn uitgevoerd. Water Natuurlijk wil hier onverkort aan vasthouden.

Begroting en meerjarenraming

Water Natuurlijk complimenteerde de organisatie met de nieuwe opzet van de begroting met een duidelijke sturing op doelen.

Watervisie is koers voor de toekomst

Wij hebben als AB recent onze Watervisie vastgesteld met de koers, hoe wij een toekomstbestendig waterschap kunnen blijven. Gelijktijdig krijgen wij de komende jaren ook met ombuigingen te maken om de kosten te drukken. Water Natuurlijk hecht er aan om de ambities van de Watervisie waar te maken. De klimaatopgave, de aanpak van verdroging, het verbeteren van de waterkwaliteit (KRW) en het herstel van de biodiversiteit zullen we, samen met onze partners, voortvarend moeten oppakken. Een pas op de plaats leidt eerder tot hogere maatschappelijke kosten. Inspelen op de veranderende omstandigheden (klimaat) zal eerder kosten besparen. Hier wil Water Natuurlijk actief op inzetten.

Vergroten betrokkenheid inwoners

Het aan de voorkant van projecten betrekken van partijen en inwoners gaat steeds beter bij het waterschap. Hier zijn we goed mee bezig, al is het op dit moment lastiger met Corona. Het versterken van de betrokkenheid zal ook zeker nodig zijn om de Watervisie en het daaruit voortvloeiende Waterbeheerprogramma tot uitvoering te brengen.

Zoeken naar optimum prestaties, kosten en risico’s in organisatie

Het gelijktijdig komen tot ombuigingen zal niet gemakkelijk zijn, maar hier zullen we aan moeten werken om de tarieven beheersbaar te houden. In de begroting voor 2021 worden mooie stappen gezet om effectiever en efficiënter te werken, waardoor we de ambities voor de Watervisie overeind kunnen houden. Het waterschap zet in op assetmanagement, het optimum zoeken tussen prestaties, kosten en risico’s binnen de organisatie. Water Natuurlijk wil dit voortvarend doorzetten. Zij verwacht dat dit kansen biedt om de doelmatigheid verder te vergroten en scherp aan de wind te blijven zeilen voor de komende begrotingen. Het voorstel om één tot twee keer per jaar besluiten voor nieuw beleid tegen elkaar af te wegen is een goede aanpak en kan daarbij helpen.

Klimaat Actief! Wordt voortgezet

Water Natuurlijk vindt het mooi en belangrijk dat het project Klimaat Actief! In 2021 wordt doorgezet. Het versterkt het waterbewustzijn en betrokkenheid van onze inwoners met het waterschap.

Zorgen blijven op achterblijven doelen schoon water (Kaderrichtlijn water)

Water Natuurlijk blijft zich zorgen maken over het realiseren van de doelen van KRW: schoon water. Dit vraagt nog veel inzet. De KRW is nu erg op maatregelen gericht. Water Natuurlijk pleit voor een meer doelgerichte integrale aanpak.

Droogte

Om de schade door droogte te beperken, zullen we neerslag beter en langer in ons watersysteem moeten vasthouden. Maatregelen vanuit Zoetwaterprogramma Oost-Nederland (ZON) kunnen hier aan bijdragen. Obe Brandsma gaf daarbij de suggestie mee om ook te kijken of er kansen liggen om daarvoor ook de gerealiseerde waterbergingen in te zetten.

Motie aansluiten bij Deltaplan Biodiversiteit aangehouden

In februari 2020 heeft het Algemeen Bestuur op initiatief van Water Natuurlijk de Beleidsnotitie biodiversiteit vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat biodiversiteit integraal onderdeel wordt van het beleid en de uitvoering van het waterschap en dat het waterschap hier actief op inzet. Begin november heeft de Unie van Waterschappen zich aangesloten bij het landelijke Deltaplan Biodiversiteit. De ChristenUnie heeft samen met Water Natuurlijk en Natuur Geborgd een motie ingediend om als Waterschap DOD ook aan te sluiten bij het Deltaplan Biodiversiteit. Het Dagelijks Bestuur kon de consequenties hiervan niet goed overzien. De motie is aangehouden tot januari, om het DB de gelegenheid te bieden hier meer helderheid over te krijgen.

Akkoord met begroting en inzet egalisatiereserve voor afvlakken tarieven

Water Natuurlijk heeft ingestemd met de begroting  voor 2021 en kennisgenomen van de meerjarenraming 2022-2024. Daarbij werd tevens ingestemd met de voorgestelde inzet van de egalisatiereserve van € 5.3 miljoen voor het afvlakken van de tarieven.

2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
G. Westen
Gast
G. Westen
12 december 2020 09:55

Veel instemming. Maar daarmee bereik je weinig en krijg je meer van het zelfde. Het is duidelijk dat de manier waarop het waterschap bestuurd wordt ondemocratisch is (o.a. vanwege de geborgde zetels). Dat uit zich o.a. in een onevenredige verdeling van de lasten over burgers en bedrijven. De toekomst van het waterschap ligt onder het democratische stelsel van de provincie.… Lees verder »