Water Natuurlijk akkoord met begroting, maar houdt zorg over waterkwaliteit

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Ondanks een bezuiniging zijn de ambities van de Watervisie overeind gebleven in de begroting voor 2022. In de Algemeen Bestuursvergadering van 30 november stemde Water Natuurlijk daarom in met de begroting. Fractievoorzitter Obe Brandsma sprak daarbij wel zijn zorg uit over het tijdig, d.w.z. in 2027, realiseren van een goede waterkwaliteit volgens de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Allereerst sprak Water Natuurlijk haar waardering uit over de heldere, doelgerichte begroting. De ambities uit de Watervisie komen tot uitvoering, ondanks dat ook een bezuiniging werd doorgevoerd. Belangrijke aandachtspunten voor Water Natuurlijk zijn:

Aan de slag met klimaatopgave

Voor Water Natuurlijk is het klimaatbestendiger maken van het watersysteem een belangrijk speerpunt. Goed is te zien dat niet alleen naar het hoofdwatersysteem wordt gekeken, maar nu ook wordt gewerkt om de haarvaten op peil te brengen. Daarnaast richt het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zich op het inspelen op het klimaat in de directe woon- en leefomgeving. We gaan door met de stimuleringsregeling Klimaat Actief, waarmee we inwoners betrekken bij klimaatbestendige maatregelen en de bewustwording vergroten. We zijn er nog lang niet, maar er worden mooie stappen gezet in de goede richting.

Duurzaam gaan we doen

Duurzaamheid staat bij Water Natuurlijk hoog in het vaandel. We zijn goed op weg om in 2025 energieneutraal te zijn. Daarnaast richten wij ons op onderzoek en innovaties op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi). Dit betreft het terugbrengen van uitstoot van methaan en lachgas, het terugwinnen van grondstoffen en een verkenning voor de inzet van waterstof als energiebron; belangrijke stappen om kringlopen te sluiten en te komen tot een duurzaam waterschap.

Waterkwaliteit op orde in 2027?

Obe Brandsma sprak zijn zorg uit over de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit vraagt een goede waterkwaliteit van de hoofdwatersysteem en de waardevolle kleine wateren in 2027. Onlangs kwam opnieuw in het nieuws dat Nederland op Europees niveau vér achterloopt bij het realiseren van een goede ecologische en chemische waterkwaliteit in 2027. Of met andere woorden: zorgen voor schoon water voor mens, plant en dier. Als waterschap voeren wij een afgesproken pakket maatregelen uit, maar pas in 2027 wordt gekeken of daarmee de goede ecologische kwaliteit (schoon water) wordt gerealiseerd. Water Natuurlijk riep samen met ChristenUnie en AWP het Dagelijks Bestuur in een motie op om op korte termijn een tussentijdse evaluatie te doen naar de realisatie van de waterkwaliteit en zo nodig aanvullende maatregelen in beeld te brengen.

Het Dagelijks Bestuur en de meeste fracties deelden de zorg. Portefeuillehouder Hans Pereboom gaf aan dat Waterschap Drents Overijsselse Delta er beter uitkomt dan het landelijke beeld. Hij verwacht dat in elk geval de ecologische kwaliteit in 2027 wordt gerealiseerd, maar heeft twijfels of dit ook geldt voor de chemische kwaliteit. In 2024 vindt een landelijke tussentijdse evaluatie plaats. Het Dagelijks Bestuur wilde hierbij aansluiten en kreeg daarbij steun van de meeste fracties. De drie indieners hebben de motie daarom niet in stemming gebracht.

Extra aandacht voor verwerven subsidies

De verwachting is dat de komende jaren forse investeringen gaan plaatsvinden in het landelijke gebied. Water Natuurlijk kon instemmen met het voorstel voor extra inzet op het verwerven van subsidies en cofinanciering. Zorg is er over de vertraging van projecten door krapte op de arbeidsmarkt en het schaarser worden van grondstoffen.

Rol AB

Halverwege 2022 wordt de Omgevingswet vastgesteld. Dit betekent ook dat de rol van het AB verandert naar meer kader stellend aan de voorkant en controlerend bij de afronding. Water Natuurlijk hecht eraan dat het AB ook tussentijds goed wordt betrokken bij lopende projecten. Dit is ook de inzet van het DB.

Inzet egalisatiereserve

Overschotten van voorgaande begrotingen komen in de egalisatiereserve. Water Natuurlijk kon zich vinden in de inzet van een deel van die egalisatiereserve om de belastingtarieven af te vlakken voor 2022. Dit leidt ook  tot een gelijkmatig ontwikkeling van de tarieven voor de komende jaren. Een amendement van enkele oppositiepartijen om een groter bedrag te onttrekken aan de egalisatiereserve kreeg geen steun.

 

2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Harry
Gast
Harry
3 december 2021 21:24

Bijzonder, die zorg voor de waterkwalliteit in 2027. We voldoen toch al jaren niet aan de krw? Hoezo 2027? Ik zou verwachten dat juist water natuurlijk hier een veel sterkere inzet op heeft. Dat is nou juist waarom ik ze steun en lid geworden ben.